Ogólne Warunki Umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, określane dalej skrótem OWU, zawierają prawa i obowiązki firmy Wuuff Sp. z o.o., będącej operatorem strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.wuuff.dog (KRS nr 13-09-118887, siedziba: 2132 Göd, Hunyadi utca 18. Węgry), zwanej dalej Usługodawcą oraz prawa i obowiązki Klienta, korzystającego z elektronicznych usług handlowych, zwanego dalej Użytkownikiem.

1. DANE USŁUGODAWCY

Nazwa: Wuuff Kft.

Adres siedziby: 2132 Göd, Hunyadi utca 18. Węgry

KRS nr: 13-09-184810

Nazwa organu prowadzącego rejestrację: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Sąd Rejestrowy Gospodarczy w Budapeszcie)

NIP: 25843480-2-13

Numer telefonu: +36 30 384-5524

Strona internetowa usługodawcy: wuuff.dog

Adres e-mail usługodawcy: help@wuuff.dog

2. WSKAZÓWKI OGÓLNE

Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik domyślnie akceptuje OWU oraz zasady polityki prywatności. Akceptując OWU i politykę prywatności, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich treścią i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejsze OWU obowiązują od dnia 20 czerwca 2018 r. i pozostają ważne do czasu ich cofnięcia lub zmiany.

Usługodawca prowadzi ewidencję niniejszych OWU w formie elektronicznej. Akceptacja OWU odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie, za zgodą Użytkownika, przy użyciu jego podpisu elektronicznego. OWU uznawane są za umowę pisemną, która jest dostępna i podpisana wyłącznie w języku węgierskim. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem postępowania.

Oficjalnym językiem strony internetowej jest język angielski. Wszelka komunikacja oraz przedstawianie jakichkolwiek wymagań może się odbywać jedynie w języku angielskim lub węgierskim. Niniejsze OWU odnoszą się do elektronicznych usług handlowych udzielanych na terenie Węgier oraz realizowanych na Węgrzech lub poza ich granicami, odbywających się za pośrednictwem ogłoszeniowej strony internetowej wuuff.dog (dalej zwanej stroną internetową). Odnoszą się one także do wszystkich transakcji handlowych oferowanych z terenu Węgier, do których doszło na terenie Węgier i zagranicy, a które zaistniały pomiędzy Stronami określonymi w niniejszej Umowie. Zakup dokonany na stronie internetowej reguluje węgierska ustawa nr CVIII z 2001 r. o elektronicznych usługach handlowych oraz usługach związanych ze społeczeństwem informacyjnym, rozdział 4 węgierskiej ustawy rządowej nr 45/2014 (II. 26.), służącej zatwierdzeniu zasad dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2011/83/EU o szczegółach umów zawieranych pomiędzy konsumentem a podmiotami gospodarczymi, oraz węgierska ustawa nr V z 2013 r. o Kodeksie Cywilnym.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową, zarejestrowana lub nie, zostaje uznana za Użytkownika.

Za Kupującego uznaje się zarejestrowanego Użytkownika, który za pośrednictwem strony internetowej rezerwuje lub kupuje psa ogłoszonego na stronie.

Za Ogłoszeniodawcę uznaje się zarejestrowanego Użytkownika, który umieszcza na stronie internetowej ogłoszenia i jednocześnie jest prawnym właścicielem ogłaszanego psa lub posiada dokument od innego właściciela, uprawniający go do ogłaszania psa.

Na stronie internetowej można umieszczać jedynie ogłoszenia dotyczące psów posiadających rodowód lub metrykę urodzenia. Ogłoszeniodawca gwarantuje, że ogłoszony pies jest zdrowy i posiada wszystkie potrzebne dokumenty, a także że psu zostały podane wszystkie wymagane dla jego wieku szczepienia.

3. KORZYSTANIE Z USŁUG

3/1. Wskazówki ogólne

Strona wuuff.dog zajmuje się udostępnianiem ogłoszeń dotyczących wystawianych na sprzedaż psów. Psy prezentowane na portalu można kupić przez Internet lub osobiście, korzystając z informacji podanych przez Ogłoszeniodawcę.

Każdy Użytkownik może bezpłatnie przeszukiwać stronę internetową oraz kontaktować się z Użytkownikami, którzy zamieszczają swoje ogłoszenia. Każdy Użytkownik może zarejestrować się na stronie i tym samym uzyskać uprawnienia do umieszczania ogłoszeń, kupna psów oraz, w przypadku dokonania transakcji, oceny innych Użytkowników. Usługodawca zapewnia Użytkownikom interfejs do umieszczania ogłoszeń sprzedaży żywych psów na portalu wuuff.dog. Użytkownik może zamieszczać takie ogłoszenia bezpłatnie, korzystając z interfejsu administratora, zapewnionego przez Usługodawcę. Przeglądanie i przeszukiwanie strony internetowej, zamieszczanie ogłoszeń oraz nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami (korzystając z podanych danych kontaktowych) jest bezpłatne. Opłata uiszczana przez Użytkownika jest konieczna jedynie w przypadku rezerwacji lub zakupu psa przez stronę internetową (patrz rozdział: Ceny).

3/2. Wuuff.dog jest portalem ogłoszeniowym

Wuuff.dog jest miejscem spotkań przyszłych właścicieli psów oraz hodowców. Usługodawca nie angażuje się w prawne relacje między Klientami (poza przypadkiem korzystania z Płatności Wuuff). W związku z tym Usługodawca nie ma wpływu na zawartość ogłoszeń i nie odpowiada za ich legalność oraz wiarygodność.

Ogłoszenia zamieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników są niezależne od Usługodawcy i podlegają moderacji na zsadach określonych w punkcie 7.

4. REJESTRACJA

Aby dokonać rejestracji, Użytkownik powinien wybrać opcję menu „Rejestracja” i wypełnić znajdujący się tam formularz. Usługodawca informuje Użytkownika o udanej rejestracji drogą elektroniczną, załączając link aktywacyjny, który służy potwierdzeniu rejestracji. Użytkownik może anulować rejestrację w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: help@wuuff.dog. Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywnych ogłoszeń, ma on możliwość anulowania rejestracji po zalogowaniu się na swoje konto. Usługodawca po otrzymaniu wiadomości zobowiązany jest dopilnować anulowania rejestracji. W przypadku anulowania rejestracji, dane Użytkownika zostają natychmiast usunięte z systemu, nie powoduje to jednak usunięcia danych powiązanych z wcześniejszymi ogłoszeniami i zakupami. Usunięte dane nie mogą zostać przywrócone. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Jeśli dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, Usługodawca ma prawo anulować rejestrację bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik, który wielokrotnie podaje nieprawdziwe dane, może być wykluczony ze strony internetowej. W takim przypadku Użytkownik nie może żądać odszkodowania i jednocześnie sam zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód poniesionych przez Usługodawcę.

5. BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik jest uprawniony do umieszczania darmowych ogłoszeń, 24-godzinnej rezerwacji psów oraz dokonywania pełnych wpłat lub zaliczek, korzystając z interfejsu strony internetowej. Użytkownik może zamieścić na stronie internetowej nieograniczoną ilość ogłoszeń. Użytkownik może publikować ogłoszenia przez interfejs administratora, udostępniony przez Usługodawcę. Użytkownik zgadza się, że umieszczanie nielegalnych lub niezgodnych z prawem ogłoszeń może spowodować wdrożenie procedur urzędowych. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę automatycznych e-maili, zawierających informacje dotyczące publikacji, danych oraz aktualnego statusu zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia.

6. TREŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW, TREŚCI OGŁOSZEŃ

Użytkownik ponosi nieograniczoną i wyłączną odpowiedzialność za legalność treści umieszczanych na stronie Usługodawcy, szczególnie jeśli chodzi o treść ogłoszenia i załączone zdjęcia. Użytkownik zaświadcza, że w przypadku publikacji treści objętych prawami autorskimi ma prawo do ich użytkowania. Koszty wynikające z tego faktu obciążają Użytkownika. Za niedozwolone lub nieodpowiednie treści oraz za szkody poniesione przez Usługodawcę i osoby trzecie odpowiada bezpośrednio Użytkownik.

Ogłoszeniodawca zezwala Usługodawcy na wykorzystywanie dołączonych do ogłoszeń zdjęć w celach marketingowych oraz na publikację tych zdjęć na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest itp.).

7. USUWANIE I OGRANICZANIE OGŁOSZEŃ

Usługodawca ma prawo bez ostrzeżenia usunąć z systemu sprzeczne z przepisami prawa, nieodpowiednie lub naruszające dobry smak ogłoszenia, dane, zdjęcia i informacje, oraz takie ogłoszenia, które zawierają zwodnicze, fałszywe i nieprawdziwe informacje lub ukryte reklamy.

Ponadto, Usługodawca ma prawo usunąć lub zawiesić ogłoszenie, jeżeli:

 • Użytkownik zamieszcza więcej ogłoszeń tego samego szczeniaka lub w jednym ogłoszeniu wstawia zdjęcie więcej niż jednego szczeniaka.
 • Użytkownik nie ogłasza psa (a np. inne zwierzęta, przedmioty, narzędzia, usługi itp.)
 • Użytkownik zamieszcza ogłoszenie w nieodpowiedniej kategorii rasowej.
 • Użytkownik celowo manipuluje załączonymi zdjęciami lub zamieszcza na nich reklamy.
 • Ogłoszenie zawiera zbyt mało szczegółowych informacji o psie.
 • Ogłoszenie zawiera fałszywe lub zwodnicze informacje.
 • Usługodawca dowiaduje się o czynnościach niezgodnych z prawem dotyczących Ogłoszenia lub Ogłoszeniodawcy.

8. UMOWA AGENCYJNA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość rezerwacji lub zakupu psów przez stronę internetową, w cenie podanej przez Ogłoszeniodawcę.

Na podstawie zlecenia Ogłoszeniodawcy, Usługodawca pobiera zaliczkę lub pełną kwotę sprzedaży psa ogłoszonego na stronie internetowej wuuff.dog, korzystając z jednej z metod płatności określonych w punkcie 9 niniejszych OWU. Ogłoszeniodawca akceptuje umowę agencyjną, rejestrując się w interfejsie administracyjnym Usługodawcy. Obowiązek uiszczania opłat za usługi powstaje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z usług płatności za zarezerwowanego lub zakupionego przez stronę internetową psa. Opłaty te obciążają wyłącznie Ogłoszeniodawcę i wynoszą 8% od ceny zakupu, ale nie mniej niż 120 PLN. Usługodawca wystawia fakturę dla Ogłoszeniodawcy, którą wysyła w formie elektronicznej.

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, aby po ukończeniu i potwierdzeniu sprzedaży Usługodawca przelał na konto bankowe Ogłoszeniodawcy kwotę zakupu lub zaliczki, pomniejszoną o wartość opłat. Obie strony umowy akceptują uproszczoną formę rozliczenia, aby uniknąć wielokrotnych przelewów, i zgadzają się, aby Usługodawca pomniejszył kwotę zebraną w imieniu Ogłoszeniodawcy o opłatę za usługi i przelał resztę kwoty na konto bankowe Ogłoszeniodawcy w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia udanej transakcji.

Usługodawca wystawia Ogłoszeniodawcy fakturę wyłącznie na kwotę opłaty za usługi. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do wystawienia paragonu lub faktury na całą kwotę zakupu psa i przekazania jej Kupującemu przy odbiorze psa. Usługodawca zapewnia wszystkie dane, potrzebne Ogłoszeniodawcy do wystawienia faktury.

Usługi płatności przez stronę internetową, które udostępnia Usługodawca, nie są uznawane za depozyt, ponieważ w przypadku korzystania z usług płatności przez stronę internetową, Usługodawca daje Klientowi gwarancję w związku z ogłoszeniami ukazującymi się na stronie.

9. FORMY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Potwierdzając zakup zgłoszony przez Kupującego, Usługodawca podaje pełną kwotę podaną przez Ogłoszeniodawcę lub, w przypadku zarezerwowania psa, dokładną kwotę zaliczki, tj. pełną kwotę do zapłaty. Ponadto Usługodawca podaje wszystkie niezbędne dane oraz informacje potrzebne Klientowi do dokonania płatności (dokładna kwota, informacja o metodach płatności, numer identyfikacyjny zamówienia i inne).

Kupujący może przekazać Usługodawcy pełną kwotę zakupu lub zaliczki, korzystając z poniższych metod płatności:

9/1. Płatność kartą płatniczą:

Wpłata całej kwoty zakupu lub zaliczki (w zależności od wyboru Klienta) może być dokonana przez system Borgun. System ten działa automatycznie i korzysta z bezpiecznych kanałów. System Borgun nie dostaje od Usługodawcy informacji o danych określonych w zamówieniu oraz informacji o treści zakupów. Usługodawca nie otrzymuje powiadomienia o danych ze strony, na której dokonywana jest wpłata, oraz nie przechowuje takich danych. Aby dokonać płatności kartą płatniczą, Użytkownik musi korzystać z przeglądarki wspierającej szyfrowanie SSL. Konto bankowe Użytkownika zostaje natychmiastowo obciążone kwotą określoną w zamówieniu.

9/2. Płatność przelewem bankowym:

W tym przypadku Klient musi opłacić całą kwotę zakupu lub zaliczki (w zależności od wyboru Klienta) przed otrzymaniem psa, dokonując przelewu bankowego na konto Usługodawcy (Wuuff Kft.); numer konta: 12010855-01583745-00100004, Raiffeisen Bank. Jeśli zapłata dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego, Klient może odebrać psa jedynie wtedy, gdy dokonana zapłata dotrze na konto bankowe Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie informuje o otrzymaniu przelewu zarówno Klienta, jak i Ogłoszeniodawcę. W przypadku wybrania płatności przelewem Klient ma 2 dni na realizację zapłaty.

Dzień zapłaty to dzień, w którym zaliczka lub cała kwota zostaje zaksięgowana na koncie bankowym Usługodawcy. Jeżeli Kupujący nie wpłaci uzgodnionej zaliczki lub pełnej kwoty zakupu na konto bankowe Usługodawcy w odpowiednim czasie, lub jeśli kwota będzie niepełna, wówczas Usługodawca może odstąpić od Umowy. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Kupującego o przyczynach odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną (e-mail).

9/3. Płatność za pośrednictwem PayPal:

Zapłata pełnej kwoty zakupu lub zaliczki (w zależności od wyboru Klienta) może odbyć się także za pośrednictwem systemu PayPal. Klikając „Zapłać przez PayPal”, Klient zostaje automatycznie przekierowany do bramki płatniczej PayPal. Zapłaty można dokonać po zalogowaniu się lub rejestracji w systemie PayPal. PayPal to bezpieczna usługa, dzięki której użytkownicy tego systemu mogą dokonywać płatności bez użycia kart kredytowych lub debetowych. Użytkownicy systemu PayPal otrzymują konto elektroniczne, które mogą zasilać, korzystając ze swojego konta bankowego, dzięki czemu płatności online są proste i bezpieczne. Usługodawca nie otrzymuje informacji o aktywności na stronie płatniczej i nie ponosi za nią odpowiedzialności, ponieważ jej operatorem jest PayPal.

Wpłata całej kwoty zakupu lub zaliczki (w zależności od wyboru Klienta) może być dokonana przez system Borgun. System ten działa automatycznie i korzysta z bezpiecznych kanałów. System Borgun nie dostaje od Usługodawcy informacji o danych określonych w zamówieniu oraz informacji o treści zakupów. Usługodawca nie otrzymuje powiadomienia o danych ze strony, na której dokonywana jest wpłata, oraz nie przechowuje takich danych. Aby dokonać płatności kartą płatniczą, Użytkownik musi korzystać z przeglądarki wspierającej szyfrowanie SSL. Konto bankowe Użytkownika zostaje natychmiastowo obciążone kwotą określoną w zamówieniu.

10. REZERWACJA I PROCEDURA ZAKUPU —  PŁATNOŚĆ WUUFF

Zapłata całej kwoty zakupu lub zaliczki za psa wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej (kroki rejestracji są określone w punkcie 4). Użytkownik może zapłacić całą kwotę zakupu lub zaliczkę za psa.

Zakup  Płatność Wuuff

Zarejestrowany Użytkownik może wybrać psa z listy na stronie internetowej, a następnie kliknąć przycisk „Zapłać bezpiecznie przez Wuuff”. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty zakupu przez interfejs.

Zaliczka wynosi 25% ceny sprzedaży psa, ale nie mniej niż 280 PLN. Po udanej wpłacie zaliczki, Użytkownik ma możliwość wyrównania pozostałej kwoty, klikając opcję menu „Moje zarezerwowane psy”.

System wyświetli całą zapłaconą zaliczkę oraz pełną kwotę zakupu psa. Użytkownik może wybrać odpowiednią transakcję i kontynuować zakup. Zanim Użytkownik dokona przelewu, powinien zapoznać się z i zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Umowy. System automatycznie zaoferuje następne etapy techniczne, konieczne do zawarcia umowy. Do momentu wysłania zamówienia, Klient może w każdej chwili przerwać ten proces.

Przed dokonaniem zakupu, Klient może sprawdzić podane dane i poprawić ewentualne błędy. Aby umowa została zawarta, zamówienie wysłane przez Klienta musi zostać uznane za oświadczenie prawne. Elektroniczna umowa uznana jest za obowiązującą, kiedy potwierdzenie zamówienia od Usługodawcy dotrze do Klienta. Umowa podpisana w ten sposób w języku węgierskim zostaje uznana za umowę pisemną. Usługodawca wpisuje umowę do ewidencji i przechowuje ją przez kolejne 2 lata. Cena wyświetlana na stronie jako pełna kwota zakupu zawsze oznacza kwotę brutto i jest podawana w walucie wybranej przez Użytkownika.

Usługodawca daje Ogłoszeniodawcy prawo do zmiany cen psów w ogłoszeniach opublikowanych na stronie internetowej. Zmieniona cena jest aktualna od momentu jej wyświetlenia na stronie i nie ma wpływu na cenę wcześniej zakupionych lub zarezerwowanych psów. Jeżeli, pomimo starań Usługodawcy, na stronie internetowej publikowane są niewłaściwe ceny, szczególnie takie, które w oczywisty sposób różnią się od znanych, szeroko akceptowalnych lub oczekiwanych cen, a także ceny takie jak  00 PLN lub 1,00 PLN, będące rezultatem błędów systemowych, wówczas Ogłoszeniodawca nie jest zobowiązany do sprzedaży psa po błędnej cenie. W takiej sytuacji Ogłoszeniodawca może zaoferować odpowiednią cenę, a Kupujący może odstąpić od zakupu. Przetwarzanie transakcji płatniczych odbywa się w dni robocze między godziną 8.00 a 19.00. Wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty można dokonać w każdym innym dniu.

Jeśli zapłata zostanie dokonana poza wskazanymi wyżej godzinami, zostanie zaksięgowana w następnym dniu roboczym. Po dokonaniu transakcji zapłaty, Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o kupnie, zawierające wszystkie potrzebne informacje dotyczące zakupu oraz unikalny kod transakcji. Ostateczne potwierdzenie zostaje wysłane do Klienta po skontaktowaniu się z Ogłoszeniodawcą. Po dokonanym zakupie, Usługodawca powiadamia Ogłoszeniodawcę o rezerwacji lub zakupie wybranego psa.

Ogłoszeniodawca ma 24 godziny poinformowanie Usługodawcy, czy pies jest jeszcze dostępny lub czy został już sprzedany. Jeśli wybrany pies został sprzedany innemu klientowi lub z jakiegoś innego powodu nie jest dostępny, a także, gdy Ogłoszeniodawca nie prześle Usługodawcy potwierdzenia w wymaganym terminie, rezerwacja lub zakup zostają anulowane. Ponadto Usługodawca usuwa opublikowane na stronie internetowej ogłoszenie psa. Usługodawca informuje Klienta o każdym podjętym kroku drogą elektroniczną (e-mail). W takim przypadku Usługodawca zwraca Klientowi pełną kwotę zapłaconą przy zamówieniu psa, z wyjątkiem przypadku, gdy Klient chciałby wybrać innego psa. Wtedy wcześniej wpłacona kwota zostaje rozliczona przy wyborze innego psa. Jeżeli wybrany pies jest dostępny u Ogłoszeniodawcy, Usługodawca wysyła Klientowi ostateczne potwierdzenie zakupu, a Klient ma obowiązek skontaktowania się z Ogłoszeniodawcą w ciągu 24 godzin.

Usługodawca potwierdza tożsamość psa, sprawdzając jego unikalny numer identyfikacyjny, np. microchip, zanim pies zostanie przekazany Kupującemu.

Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące praw Kupującego oraz obowiązków Hodowcy —  szczególnie jeśli chodzi o kwestie zdrowia i zachowania psa —  powinny zostać rozwiązane między Kupującym a Hodowcą.

11. POTWIERDZENIE ODBIORU

Warunkiem przekazania kwoty zakupu Ogłoszeniodawcy jest potwierdzenie udanego przekazania psa, które musi otrzymać Usługodawca. W każdym przypadku to Ogłoszeniodawca ma obowiązek potwierdzenia udanego odbioru (np. poprzez przedstawienie umowy kupna, zdjęcia itp.). Po udanym odbiorze Ogłoszeniodawca ma obowiązek potwierdzenia przekazania psa, korzystając z przeznaczonego do tego interfejsu elektronicznego. Jednocześnie Ogłoszeniodawca ocenia Klienta, korzystając z odpowiedniego interfejsu elektronicznego. Zarówno Usługodawca, jak i Klient zostają poinformowani o złożeniu sprawozdania drogą elektroniczną (e-mail).

Powiadomienie wysłane Klientowi przypomina o potwierdzeniu udanego przekazania psa i prosi go o wystawienie opinii Ogłoszeniodawcy. Wysłane potwierdzenie udanego przekazania psa oznacza, że odebrany pies jest zdrowy, a Klient otrzymał wszystkie wymienione w ogłoszeniu dokumenty zawarte w cenie sprzedaży. W przypadku zakupu psa z rodowodem Klient zgadza się na przekazanie rodowodu przez Ogłoszeniodawcę po jego przygotowaniu, zgodnie z Kodeksem Etycznym.

Klient ma obowiązek potwierdzenia udanego odbioru psa w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Jeżeli Klient nie prześle potwierdzenia w odpowiednim czasie, Usługodawca uznaje, że przekazanie psa zakończyło się sukcesem i automatycznie przelewa kwotę zakupu do Ogłoszeniodawcy.

12. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli Usługodawca otrzyma wiadomość o udanym przekazaniu psa, zarejestrowany Użytkownik może ocenić drugą stronę transakcji.

Pozostawienie opinii nie jest obowiązkowe, ale ułatwia innym Użytkownikom zdobycie cennych informacji.

Użytkownicy publikują swoje opinie, korzystając ze specjalnego interfejsu administratora. Podczas oceny system automatycznie wyświetla kilka podlegających ocenie kwestii, które można ewaluować, zaznaczając odpowiednią ilość gwiazdek. 5 gwiazdek oznacza najlepszą, a 1 gwiazdka najgorszą ocenę. Następnie System umożliwia Użytkownikowi napisanie własnej opinii tekstowej. Ocena może być pozytywna lub negatywna, ale musi się odnosić wyłącznie do odebranego psa, jego przekazania oraz zachowania drugiego Użytkownika.

Opinia powinna być przemyślana, ponieważ podana ocena będzie niezmienna i widoczna dla innych Użytkowników. Wydawanie opinii o Użytkowniku odbywa się w formie pisemnej i nie może zawierać obraźliwych sformułowań ani w żaden sposób łamać praw drugiej osoby. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii zawierającej wyżej wymienione sformułowania.

Użytkownik piszący opinię wyraża zgodę na to, aby Usługodawca zmieniając, moderując lub tłumacząc jej treść, mógł ją wykorzystać do celów promocyjnych. Skargi związane z opiniami można przekazywać Usługodawcy, korzystając z danych kontaktowych zawartych w OWU. Usługodawca ma prawo usunąć zaskarżone opinie oraz wstrzymać prawo Użytkownika do pisania opinii.

13. POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW

13/1 Warunki dotyczące anulowania rezerwacji

Klient może anulować swoją rezerwację psa w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, wybierając odpowiedniego psa i klikając z opcję menu „Moje zarezerwowane psy”. W takim przypadku Usługodawca zwraca równowartość zaliczki, korzystając z tej samej metody płatności, co Klient. W zależności od metody płatności, kwota powinna zostać przelana na konto bankowe Klienta w ciągu 1-7 dni. Jeśli Klient w sposób nieuzasadniony rezygnuje z rezerwacji po 24 godzinach, przyjmuje do wiadomości, że zaliczka nie zostanie zwrócona. W przypadku rezygnacji po 24 godzinach równowartość zaliczki może być zwrócona tylko i wyłącznie w poniższych przypadkach:

Jeżeli Kupujący chce rozliczyć już wpłaconą zaliczkę na poczet zakupu innego psa, lub

Wybrany pies nie został jeszcze przekazany, a stwierdzono u niego jeden z poniższych problemów zdrowotnych:

 • przepuklina pachwiny
 • zwichnięcie rzepki (2-4)
 • szmery sercowe (2-4)
 • znaczne uszkodzenie wzroku (np. ślepota)
 • uszkodzenia słuchu (głuchota całkowita lub brak słuchu w jednym z uszu)
 • pozostałe poważne, dziedziczne choroby genetyczne lub wady wrodzone
 • pozostałe urazy lub wady, które nieodwracalnie zmieniają charakterystykę psa
 • śmierć.

Jeśli odbiór nie może się odbyć z winy Ogłoszeniodawcy, Klient powinien w ciągu 24 godzin poinformować o tym Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się wtedy do zwrotu równowartość zaliczki lub całej kwoty i umożliwia Klientowi ocenę Ogłoszeniodawcy. Powody uzasadniające rezygnację z zakupu mogą być następujące:

 • Ogłoszony pies wyraźnie różni się od psa pokazanego przez ogłoszeniodawcę.
 • Pies nie spełnia innych warunków określonych w ogłoszeniu (microchip, brakująca dokumentacja szczepień, problemy zdrowotne, problemy dot. rodowodu itp.).
 • Wybrany pies wykazuje nadmierny strach lub agresję, w związku z czym Kupujący chce wycofać się z zakupu.
 • Rodzice wybranego psa nie przeszli badań zdrowotnych i nie osiągnęli wyników wystawowych sugerowanych w ogłoszeniu. Ogłoszeniodawca nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających badania oraz osiągnięcia psów.

13/2 Rezygnacja z żądania zapłaty dwukrotności zaliczki

Klient przyjmuje do wiadomości, że pies jest żywą istotą, i rezygnuje z żądania zapłaty dwukrotności zaliczki, jeśli Ogłoszeniodawca nie jest w stanie przekazać wybranego psa z niezależnych od niego powodów.

Takimi powodami mogą być szczególnie, ale nie wyłącznie poniższe przypadki:

 • Planowane krycie nie skończyło się narodzinami żadnych szczeniąt, suce nie udało się zajść w ciążę lub szczenięta urodziły się martwe.
 • Krycie uległo zmianie; suka nie mogła zostać pokryta przez wybranego psa i Ogłoszeniodawca zdecydował się na jej sparowanie z innym psem.
 • W przypadku urodzonych szczeniąt, jeśli szczenię umrze w bardzo młodym wieku lub posiada problemy zdrowotne, których nie można było wcześnie stwierdzić.

W powyższych przypadkach Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej zaliczce.

Klient zdaje sobie sprawę z tego, że Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zwrotu dwukrotności zaliczki jedynie wtedy, gdy wybrany pies został sprzedany innej osobie. W tej sytuacji Klient może domagać się swoich praw bezpośrednio u Ogłoszeniodawcy.

13/3 Warunki zatrzymania wartości zaliczki

Jeżeli Klient anuluje rezerwację po 24 godzinach, Ogłoszeniodawca ma prawo do zatrzymania kwoty zaliczki, poza przypadkami określonymi w punkcie 13/1. Jeśli wpłacono całą kwotę zakupu, Usługodawca zwraca Klientowi kwotę przekraczającą wysokość zaliczki.

Jeżeli przekazanie psa nie odbędzie się z winy Klienta, Ogłoszeniodawca ma prawo do zatrzymania wartości zaliczki i sprzedaży psa innej osobie. Usługodawca ma prawo anulować kupno.

Za naruszenie umowy przez Klienta uznaje się poniższe przypadki:

 • Klient w ciągu 48 godzin po zapłacie nie skontaktował się z Ogłoszeniodawcą w sprawie przekazania psa.
 • Klient nie pojawił się na spotkaniu z Ogłoszeniodawcą o ustalonym czasie, a Ogłoszeniodawca przez kolejne 2 dni nie może skontaktować się z Klientem, korzystając z podanych danych kontaktowych.
 • Klient nie pojawił się na spotkaniu z Ogłoszeniodawcą o ustalonym czasie i nie odebrał psa w ciągu kolejnych 2 dni.

14. INNE USŁUGI

14/1 Usługa Wymarzony Szczeniak

Wymarzony Szczeniak to usługa polegająca na znalezieniu zgodnego z wymaganiami Klienta szczeniaka/szczeniąt przez Wuuff. Klient wypełnia kwestionariusz dotyczący jego/jej preferencji, który stanowi podstawę do poszukiwań szczeniaka. Świadczenie tej usługi nie jest możliwe, jeśli Klient nie wypełni kwestionariusza.

Po zamówieniu usługi Wymarzony Szczeniak przez Klienta, Wuuff zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków i znalezienia odpowiednich szczeniąt/szczeniaka.

Wuuff rezerwuje prawo do odwołania swoich obowiązków, jeśli wymagania stawiane przez Klienta w kwestionariuszu są niemożliwe do spełnienia. W takich przypadkach Wuuff informuje Klienta o wymaganiach, które mogą zostać spełnione. Jeśli Klient zaakceptuje nowe warunki, Wuuff zobowiązuje się wypełnić swoje zobowiązania.

Ta usługa jest dostępna w 3 pakietach.

Pakiet PODSTAWOWY

Cena pakietu podstawowego to 44 zł + VAT. Cena dotyczy rasy i obejmuje a) wypełnienie kwestionariusza, b) powiadomienie Hodowców zajmujących się wybraną rasą/rasami.

Hodowcy w wybranym kraju/krajach zostają powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail). Wuuff przekazuje odpowiednim Hodowcom następujące informacje: a) rasę, której poszukuje Klient, b) dane kontaktowe Klienta. Hodowca może wtedy skontaktować się z Klientem bezpośrednio.

Spełnienie tej usługi oznacza powiadomienie odpowiednich Hodowców drogą elektroniczną oraz przekazanie listy poinformowanych Hodowców Klientowi w ciągu 30 dni. Na specjalną prośbę Klienta, Wuuff może także załączyć wypełniony kwestionariusz do wiadomości wysłanej do Hodowcy.

Jeśli planowana data zakupu jest oddalona o więcej niż 6 miesięcy, spełnienie tej usługi oznacza skompletowanie listy dostępnych Hodowców w wybranym regionie/regionach i przesłanie jej do Klienta w ciągu 30 dni.

Kontakt telefoniczny z obsługą klienta jest możliwy w dni robocze między 9:00 a 18:00. W przypadku kontaktu przez aplikację Facebook Messenger lub e-mail, odpowiedzi należy się spodziewać w ciągu 12 godzin.

Pakiet GWARANTOWANY

Cena pakietu gwarantowanego to 56 zł + VAT. Cena dotyczy rasy i obejmuje a) wypełnienie kwestionariusza, b) powiadomienie Hodowców zajmujących się wybraną rasą/rasami, c) znalezienie Hodowcy/Hodowców, posiadających przynajmniej 1 psa wybranej rasy na sprzedaż w określonym terminie.

Chociaż Wuuff wysyła do wybranych Hodowców prośby o zamieszczenie ogłoszeń dostępnych psów na stronie internetowej, nie może tego zagwarantować ze względu na powody niezależne od Wuuff.

Spełnienie tej usługi oznacza powiadomienie odpowiednich Hodowców drogą elektroniczną (e-mail) oraz przekazanie listy poinformowanych Hodowców Klientowi w ciągu 30 dni. Wuuff wybiera także przynajmniej 3 Hodowców, posiadających przynajmniej 1 psa wybranej rasy na sprzedaż w określonym terminie.

Jeżeli Wuuff nie znajdzie przynajmniej 3 odpowiadających wymaganiom  Hodowców, posiadających psy na sprzedaż, zobowiązuje się do refundacji 100% ceny pakietu.

Kontakt telefoniczny z obsługą klienta jest możliwy w dni robocze między 9:00 a 18:00. W przypadku kontaktu przez aplikację Facebook Messenger lub e-mail, odpowiedzi należy się spodziewać w ciągu 12 godzin.

Pakiet VIP

Cena pakietu VIP to 215 zł + VAT. Cena dotyczy rasy i obejmuje a) wypełnienie kwestionariusza, b) powiadomienie Hodowców zajmujących się wybraną rasą/rasami, c) znalezienie Hodowcy/Hodowców, posiadających przynajmniej 1 psa wybranej rasy na sprzedaż w określonym terminie, d) pomoc w wybraniu odpowiedniej rasy, zgodnej z wymaganiami Klienta, e) pomoc Klientowi w organizacji transportu psa oraz komunikacji (np. tłumaczenie).

Spełnienie tej usługi oznacza powiadomienie odpowiednich Hodowców drogą elektroniczną (e-mail) oraz przekazanie listy poinformowanych Hodowców Klientowi w ciągu 30 dni. Wuuff wybiera także przynajmniej 3 Hodowców, posiadających przynajmniej 1 psa wybranej rasy na sprzedaż w określonym terminie.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Klient otrzyma spersonalizowaną pomoc w wyborze rasy odpowiedniej dla jego/jej stylu życia i preferencji. Ta pomoc jest oferowana przez Wuuff na podstawie informacji podanych przez Klienta w kwestionariuszu oraz doświadczenia w środowisku hodowli psów. Jest to jednak jedynie doradztwo, a odpowiedzialność za ostateczną decyzję spoczywa na Kliencie.

Jeśli to konieczne, Klient może także poprosić o pomoc Wuuff w organizacji transportu psa oraz komunikacji. Zawiera się w tym skontaktowanie się z wybranymi Hodowcami drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail) w jednym lub więcej językach obcych.

Jeśli Klient zdecyduje się na zakup psa z zagranicy, Wuuff zobowiązuje się do organizacji jego transportu. Cena transportu nie jest zawarta w cenie pakietu VIP.

Wuuff nie jest właścicielem psów ogłaszanych na stronie internetowej. Prawa i obowiązki dotyczące wybranego psa są ustalane między Klientem a Hodowcą, a Wuuff nie interweniuje w prawne spory między tymi stronami.

Kontakt telefoniczny z obsługą klienta jest możliwy w dni robocze między 9:00 a 18:00. W przypadku kontaktu przez aplikację Facebook Messenger lub e-mail, odpowiedzi należy się spodziewać w ciągu 12 godzin.

14/2 Psi Konsjerż

Klient ma możliwość wybrania naszej usługi Psi Konsjerż. Jeśli Klient zdecyduje się na dokonanie zapłaty za tę usługę, Wuuff zobowiązuje się do pomocy w komunikacji między Kupującym a Hodowcą, aby wybrany pies trafił w ręce Kupującego.

Pomoc w komunikacji jest dostępna głównie w języku węgierskim, angielskim, polskim i rosyjskim. Komunikacja w innych językach jest możliwa po uprzedniej konsultacji.

Pomoc w komunikacji obejmuje kontakt z Klientami (Hodowcami i Kupującymi) przez aplikację Facebook Messenger lub drogą telefoniczą oraz elektroniczną (e-mail).

Jeśli Klient zdecyduje się zapłacić za tę usługę, Wuuff zobowiązuje się do pomocy w komunikacji na wskazany wyżej sposób przez okres do 14 dni. Wuuff pomaga w dokonaniu transakcji i organizacji transportu między Hodowcą a Kupującym.

14/3 Pomoc w organizacji transportu

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Klient ma możliwość poproszenia Wuuff o pomoc w organizacji transportu i komunikacji. Jeśli Klient zdecyduje się na opłacenie usługi pomocy w organizacji transportu, Wuuff zobowiązuje się do poinformowania Klienta o szczegółach dotyczących transportu (oczekiwany koszt, dokumenty itp.) oraz do zorganizowania transportu zakupionego psa do Klienta.

Cena pakietu pomocy w organizacji transportu nie obejmuje ceny transportu.

Spełnienie tej usługi oznacza dotarcie zakupionego psa pod adres wybrany przez Klienta.

Wuuff nie zajmuje się samym transportem, ale organizacją procesu transportu.

14/4 Strona Hodowcy

Hodowcy mają możliwość ubiegania się o profil hodowcy, tj. własną stronę hodowli.

Strona Hodowcy działa na zasadzie miesięcznej lub rocznej subskrypcji. Tutaj dowiesz się więcej.

15. PRAWO DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA, PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW, RĘKOJMIA

15/1 Prawo do odstąpienia i wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami ustawy rządowej nr 45/2014 (II.26) paragraf 20 o zasadach umów pomiędzy przedsiębiorcami, Użytkownik ma prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy o usługach bez żadnego uzasadnienia. W kwestiach prawa do odstąpienia i wypowiedzenia, w niniejszym punkcie za Użytkownika uznaje się Użytkownika kwalifikującego się jako konsumenta. Usługodawca może dotrzymać terminów dotyczących spełniania usług określonych w niniejszych OWU, jeśli Użytkownik osobnym oświadczeniem wydanym przed zapłatą za usługi wyraził potrzebę i zgodę na to, aby Usługodawca rozpoczął realizację usługi przed upływem terminu (14 dni) określonego w punkcie b 20 paragrafu ustawy rządowej. Użytkownik w swoim oświadczeniu zgadza się, że po rozpoczęciu realizacji usług nie ma prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania, ale ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w trakcie trwania umowy, aż do pełnej realizacji usług. Po realizacji usług Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, wypełniając wzór oświadczenia znajdujący się w załączniku niniejszych OWU lub inne jednoznaczne oświadczenie. Konsument ma obowiązek udowodnienia, że korzysta z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia zgodnie z niniejszym punktem. Jeżeli Konsument korzysta z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, musi to uczynić, wysyłając pocztą lub drogą elektroniczną swoje jednoznaczne oświadczenie lub wzór oświadczenia pod adres podany w punkcie 1 niniejszego dokumentu.

15/2 Oświadczenie Klienta dotyczące rozpoczęcia korzystania z usługi

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Umowy, Klient oświadcza, że żąda od Usługodawcy rozpoczęcia udzielania usługi bezpiecznej płatności oraz gwarancji Wuuff w ciągu 14 dni. Klient przyjmuje do wiadomości, że po tym terminie utraci prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy.

15/3 Gwarancja, rękojmia

W związku z psami ogłaszanymi na sprzedaż, Usługodawca nie jest związany zgodnością z przepisami oraz rękojmią, ponieważ nie są one jego własnością. Tego rodzaju odpowiedzialność dot. wybranego psa ponosi wobec Klienta Ogłoszeniodawca.

16. OBSŁUGA KLIENTA, ROZPATRYWANIE SKARG

Usługodawca prowadzi elektroniczną obsługę klienta, mającą za zadanie rozwiązywanie różnych zgłoszeń, rozpatrywanie skarg oraz informowanie Użytkowników.

Adres e-mailowy Biura Obsługi Klienta:

Adres siedziby Biura Obsługi Klienta: 1103 Budapest, Kőér utca 2. a. lház, Węgry.

Adres internetowy (URL):  wuuff.dog

Usługodawca bezzwłocznie rozpatruje skargi i, w razie konieczności, rozwiązuje powstałe problemy. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrywania skarg, Usługodawca pisze protokół w sprawie skargi i jego stanowiska, który bezzwłocznie wysyła drogą elektroniczną do Klienta. Jeżeli natychmiastowe rozpatrzenie skargi nie jest możliwe, Usługodawca również spisuje protokół w sprawie skargi i wysyła go do Klienta drogą elektroniczną.

Skargi składane na podany adres mailowy są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 dni. Usługodawca ma obowiązek uzasadnienia odrzucenia skargi. Usługodawca zachowuje dokumenty wyjaśniające przez 1 rok i na żądanie udostępnia je organom kontroli.

17. OCHRONA DANYCH

Usługodawca przechowuje przekazane mu przez Użytkownika dane jedynie w konkretnych celach i wyłącznie dla realizacji umowy oraz późniejszego zachowania dowodów na warunki umowy. Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim, z wyjątkiem banku wydającego kartę,  żadnych danych Użytkownika. Odstępuje od tego w przypadku, gdy w ramach realizacji umowy osoba trzecia jest podwykonawcą Usługodawcy. Usługodawca podczas zarządzania danymi Użytkownika przestrzega wszystkich przepisów wynikających z węgierskiej ustawy CXII z 2011 r. o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji (patrz polityka prywatności).

Usługodawca zarządza danymi Klienta zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej GDPR).

18. INNE POSTANOWIENIA

Treść strony internetowej ma charakter informacyjny. Korzystanie z niej odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie zaistniałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

Psy prezentowane w ogłoszeniach umieszczanych na stronie internetowej nie są własnością Usługodawcy. Usługodawca zapewnia jedynie bezpieczną stronę do dokonywania płatności elektronicznych oraz interfejs ogłoszeń Użytkowników. Odpowiedzialność Usługodawcy odnosi się jedynie do tych operacji.

Usługodawca nie angażuje się w spory prawne pomiędzy Użytkownikami. W przypadku spraw spornych Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności pokrywania szkód i żądań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wstawiane na stronę ogłoszenia. Usługodawca nie bierze udziału w przekazaniu oraz transporcie psa przedstawionego w ogłoszeniu, ponieważ odbywają się one na podstawie umowy Użytkowników.

Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy i polityką prywatności, a zawarte w nich zasady uznaje za wiążące. Usługodawca oświadcza, że bezpieczeństwo zarządzanej przez niego strony ogłoszeniowej jest na odpowiednim poziomie, a korzystanie z niej nie niesie ze sobą ryzyka. Dokonywanie zakupów i zamieszczanie na stronie ogłoszeń zakłada, że Użytkownik dysponuje odpowiednią wiedzą dotyczącą ograniczeń technicznych związanych z Internetem oraz zna ryzyko błędu związanego z technologią. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wejścia na stronę internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego komputera i zapisanych na nim danych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe z przyczyn zewnętrznych (vis maior), w tym szkody powstałe w wyniku nie tylko korzystania ze strony internetowej czy awarii technicznych, ale także wynikające ze zmiany danych dokonanych przez osoby trzecie, opóźnionego przesyłania danych, wirusów komputerów, wad oprogramowania, wad sieci internetowej czy innych usterek technicznych, sieci czy systemowych.

Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronie internetowej, jak również jej oprawa graficzna i budowa są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich bez zgody autora jest sprzeczne z prawami autorskimi oraz z innymi przepisami prawa. Bez zgody autora nikt nie jest uprawniony do dokonywania żadnych zmian, tworzenia nowych danych znajdujących się na stronie internetowej, publicznego udostępniania ich, przekazywania czy innego wykorzystania w celach handlowych.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ogłoszenia ich na stronie internetowej. Utrata aktualności któregokolwiek punktu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy nie wpływa na całość Umowy. W takich przypadkach Strony podczas podpisywania Umowy, na miejsce nieważnego punktu, będą wpisywały zastępującą go aktualną treść punktu.

Strony uzgadniają, że w przypadkach spornych wynikających ze stosunku prawnego regulowanego przez Ogólne Warunki Umowy będą rozwiązywać spory polubownie.

W przypadku niepowodzenia poddadzą się decyzji Sądu (Budapeszt) przy Węgierskiej Izbie Handlowo Przemysłowej, przyjmując, że Sąd decyduje zgodnie z własnym Regulaminem wewnętrznym.

Niniejsza Umowa z punktu widzenia ustawy LXXI z 1994 r. o wybranych sądach jest traktowana jako umowa wybranego sądu. Strony Umowy uzgadniają, że wyznacznik liczby sędziów i procedur sądowych nadaje regulamin Sądu.

Niniejsze OWU i zaistniały w jej wyniku stosunek prawny podlegają przepisom prawa węgierskiego. Wszystkie kwestie niezapisane w niniejszej Umowie podlegają przepisom ważnym na terenie Węgier.

Budapeszt, 14 listopad 2022 r.

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia wypowiedzenia Umowy

Adresat

Ja, niżej podpisany ……………….., oświadczam, że korzystam z prawa do wypowiedzenia Umowy dotyczącej poniższych usług.

Data podpisania umowy dotyczącej usług płatności:

Nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku składania wypowiedzenia w formie pisemnej):

Jeżeli realizacja usługi odbywała się na życzenie Konsumenta i Konsument wypowiada umowę po rozpoczęciu realizacji usługi, wówczas Konsument ma obowiązek pokryć zaistniałe, rozsądnie określone koszty Usługodawcy.

Konsument nie może skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy dotyczącej usług (w tym przypadku usług dotyczących płatności) po jej zrealizowaniu, jeżeli Usługodawca realizował usługę na życzenie Konsumenta i rozpoczął jej realizację za jego zgodą. Klient przymuje do wiadomości, że po realizacji całej usługi utraci prawo do jej wypowiedzenia.

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies.

Korzystając z naszej strony, akceptujesz używanie plików cookies zgodne z naszą polityką prywatności. Więcej informacji