POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności spółki Wuuff Kft., jako operatora strony internetowej (dalej zwanego zarządzającym danymi), znajdującej się pod adresem wuuff.dog.

Zarządzający danymi w niniejszej Polityce prywatności zapisuje zasady dotyczące zarządzania danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej, działania organizacyjne i techniczne poczynione w celu ochrony danych oraz informacje dotyczące praw i ich egzekwowania.

Zarządzający danymi oświadcza, że respektuje prawa Użytkownika do ochrony danych i w tym względzie, w pełni szanuje prawa Użytkownika wynikające z ustawy nr.CXII z 2011 roku o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji, przechowuje i udostępnia dane osobowe na stronie internetowej tylko w takim zakresie, w jakim zarejestrowany Użytkownik wyraził na to zgodę.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część „Ogólnych warunków umowy”, która zawiera warunki korzystania ze strony internetowej oraz z usług oferowanych na stronie. Pojęcia używane w Polityce prywatności są objaśnione w „Ogólnych warunkach umowy”.
Niniejsza Polityka prawatności odnosi się do danych osobowych koniecznych do odpowiedniego funkcjonowania strony z ogłoszeniami. Jeżeli Użykownik dobrowolnie udostępnia publicznie swoje dane osobowe, wówczas Polityka prywatności ich nie dotyczy.

1. DANE ZARZĄDZAJĄCEGO DANYMI
Nazwa spółki z o.o. : Wuuff Kft.
Adres siedziby: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.
Numer KRS: Cg.13-09-184810
Nazwa organu prowadzącego rejestrację : Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Rejestr Sądowy okolic Budapesztu)
NIP: 25843480-2-13
Numer telefonu: +36 30 384-5524
Adres mailowy usługodawcy: help@wuuff.dog
Numer zarejestrowania polityki prywatności: w trakcie rejestracji

2. ZARZĄDZANE DANE
Strona ogłoszeń jest dostępna bez ujawniania tożsamości i bez udostępniania danych osobowych. Abyś mógł dokonać wpłaty zaliczki za wybranego psa lub zamieścić ogłoszenie sprzedaży psa, musisz podać swoje dane osobowe. Płatność, nadanie ogłoszenia wymaga rejestracji. Zarządzający danymi prosi wyłącznie o takie dane, które są zgodne z ustawą nr.CXII §3, punkt 2 z 2011 roku o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji. Zarządzający danymi w żadnym przypadku nie prosi o dane określone w §3 punkt 3 ustawy.

Dane podane przez Użytkownika zostaną zapisane w bazie danych Użytkowników strony internetowej.

Obowiązkowe dane Ogłoszeniodawcy :

 • nazwa Użytkownika
 • adres mailowy
 • hasło
 • numer telefonu stacjonarnego lub numer komórkowy
 • kraj i miasto
 • nazwa hodowli

Nieobowiązkowe dane Ogłoszeniodawcy :

 • strona internetowa hodowli
 • strona oogloszeniodawcy na Facebook

Dane Kupującego

 • nazwa Użytkownika
 • adres mailowy
 • hasło

W bazie użytkowników zapisane zostaną informacje dotyczące zwyczajów Użytkownika, miedzy innymi:

 • terminy zakupów
 • wartość zakupów
 • wysokość zaliczki
 • zakupione psy i informacje o psach
 • daty i częstotliwość umieszczania ogłoszeń
 • daty odwiedzin portalu

Zapisanie i zarządzanie danymi odbywa się na podstawie dobrowolnej, świadomej i jednoznaczej zgody Użytkownika. Użytkownik jeszcze przed potwierdzeniem zapłaty ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszej Polityki prywatności i jej zaakceptowania. Warunkiem dokonania zapłaty jest zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności i jej zaakceptowanie przez Użytkownika.

Dane przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika:
Zarządzający danymi może wykorzystać dane Użytkownika do celów marketingowych jeżeli Użytkownik swoim oświadczczeniem wyraził na to zgodę. Użytkownicy podając swoje dane podczas rejestracji, oznaczeniem odpowiedniego pola, wyrażają zgodę na to, aby na podane dane kontaktowe Zarządzający danymi drogą elektroniczną, listem poleconym wysyłał reklamy i biuletyny.

Dane wymagane w wyżej wymienionym przypadku:

 • imię i nazwisko
 • adres mailowy
 • numer telefonu

Zgodę na zarządzanie danymi w każdej chwili moża cofnąć bezpłatnie, bez uzasadnienia, korzystając z linka znajdującego się w biuletynie oraz wysyłając oświadczenia rezygnacji na adres mailowy określony w I. punkcie Usługodawcy.

Podczas przeglądania strony internetowej na komputerze Użytkownika zostaną umieszczone cookie. Służy to poprawianiu skuteczności świadczonych usług. Cookie to pakiet informacyjny wysyłany z serwisu internetowego do przeglądarki, który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Ogólnie mówiąc jest to plik informacyjny, który służy do późnejszej identyfikacji Użytkownika. Plik ten przekazuje informacje dotyczące wcześniejszego korzystania z witryny. Nie służy on identyfikacj Użytkownika, a jedynie do identyfikacji komputera Użytkownika. Daje to możliwość analizy zwyczajów Użytkownika, która ma służyć rozwijaniu usług. Ustawienia domyślne większości przeglądarek pozwalają na korzystanie z cookie, ale Użytkownik może te ustawienia wyłączyć. W takiej sytuacji może się zadrzyć, że nie wszystkie funkcje będą dostępne dla Użytkownika.

3. PODSTAWA PRAWNA ZARZĄDZANIA DANYMI
Zarządzanie danymi odbywa się na podstawie ustawy nr. CXII. 2011 r. § 5 ustęp (1) punkt a) o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji.

4. CEL ZARZĄDZANIA DANYMI
Zarządzający danymi zarządza danymi osobowymi, zwyczajami kupującego i ogłoszeniodawcy, które są zapisane w bazie Użytkowników na portalu ogłoszeń w celu:

 • stosowania przepisów prawnych w związku z zaistniałym stosunkiem prawnym
  umieszczania ogłoszeń
 • zarządzania ogłoszeniami
 • wysyłania biuletynów informacyjnych, powiadomień i komunikatów systemowych
  obsługi klienta
 • udzielania usług dokonywania płatności (płatność zaliczki lub całej kwoty)
 • zapewniania większej ilości usług, rabatów w przypadku wstawiania ogłoszeń i korzystania z usług związanych z płatnościami
 • dalszego rozwóju usług i produktów
 • w celu osiągnięcia powyższych celów zbiera i analizuje zwyczaje Użytkownika

Zarządzający danymi nie używa danych osobowych do innych celów niż wyżej określone cele. Zarządzanie danymi na każdym etapie odpowiada tym celom.

Zarządzający danymi pod żadym warunkiem nie udostępnia danych osobowych innym osobom bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji przymusu prawnego, w przypadku procedur organów państwowych oraz w przypadku zatrudniania podwykonawcy w celu wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy (np. usługa kurierska, usługa pocztowa).
W tym przypadku zleceniobiorca, który wykonuje usługę wysyłki za każdym razem związany jest warunkami umowy, a więc dane Użytkownika może wykorzystać tylko i wyłącznie do realizacji zadań wynikających z umowy. Nie ma prawa danych tych przechowywać w celu dalszego wykorzystania ani w żadnej formie przekazywać osobom trzecim.

5. OKRES ZARZĄDZANIA DANYMI
Zarządzający danymi zarządza danymi tylko do czasu realizacji celu lub do czasu, kiedy Użytkownik nie zwróci się z prośbą o usunięcie danych. Okres zarządzania danymi osobowymi może być określony przez prawo, w takim przypadku dane osobowe są zarządzane lub przechowywane przez Zarządzającego do ustawowo określonego terminu.

6. USUNIĘCIA DANYCH
Jeżeli z jakiegoś powodu umowa pomiędzy partnerami nie zostanie zrealizowana, wówczas Użytkownik ma prawo zwrócić się w formie pisemnej z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Użytkownik może to uczynić wysyłając swoje oświadczenie na adres mailowy help@wuuff.dog. Zarządzajacy danymi w ciągu 5 dni od otrzymania oświadczenia usuwa dane Użytkownika, o czym informuje Użytkownika drogą elektroniczną. Usuniętych danych nie można odzyskać.

7. PRZETWARZANIE DANYCH

Zarządzający ma prawo przetwarzać dane osobowe.

Dane osobowe mogą być przekazane osobie trzeciej przez Zarządzającego danymi tylko i wyłącznie w celu przetwarzania danych. Przetwarzający dane może je przetwarzać wyłącznie w takim zakresie w jakim Zarządzający danymi zadecydował. Nie może ich przetwarzać dla własnych celów, ma też obowiązek przechowywania i zabiezpieczenia danych osobowych zgodnie z decyzją Zarządzajcego danymi. Przetwarzający dane za zgodą Zarządzającego danymi może zatrudnić inne firmy przetwarzające dane.
Nie odnosi się to do ewentualnych, określonych przepisami prawnymi sytuacji przekazywania danych osobowych, do których może dojść wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W każdej takiej sytuacji, w przypadku żądania danych przez organy państwowe, Zarządzający danymi zbada zasadność prawną przekazania danych osobowych oraz to, czy ma taki obowiązek.
Dane i informacje kontaktowe przetwarzającego dane bazy danych są zgodne z danymi określonymi w 1 punkcie Zarządzającego danymi.
Lista przetwarzających dane nie jest pełna, Zarządzający danymi ma prawo zatrudnienia dalszych firm przetwarzających dane, o których udziela informacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetwarzania danych.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dane Bazy danych Użytkownika są przechowywane poprzez system informatyczny Zarządzającego danymi.
Zarządzaniu, przetwarzaniu i bezpieczeństwu danych osobowych służą uarządzenia informatyczne wybrane przez Zarządzającego danymi, które zapewniają, że zapisywanie, przeglądanie, modyfikowanie, udostępnianie lub usuwanie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie uprawnień. System zapewnia także zachowanie dokładności danych podczas ich przetwarzania.


Zarządzający danymi informuje Użytkowników o tym, że wiadomości przesyłane drogą elektroniczną są wrażliwe na zagrożenia, które mogą doprowadzić do nieuczciwych działań, rozpoznawania informacji i ich modyfikowania.


Zarządzający danymi, w oczekiwany sposób dba o bezpieczeństwo danych osobowych, stosuje konieczne rozwiązania techniczne, zabezpiecza dane osobowe przed bezprawną dostępnością, możliwością zmiany danych, udostępnieniem publicznym lub usunięciem, utraceniem danych. W przypadku gdy mimo tego, że Zarządzający danymi działał z należytą starannością, dojdzie do bezprawnego wykorzystania danych, wówczas Zarządzający danymi jest zwolniony od odpowiedzialności.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM DANYMI OSOBOWYMI


Po zapoznaniu się z Polityką prywatności Użytkownik decyduje o podaniu swoich danych osobowych.
Użytkownik może zwrócić się do Zarządzającego danymi o

 • informację o zarządzaniu danymi osobowymi,
 • wprowadzanie poprawek swoich danych
 • usunięcie lub zastrzeżenie swoich danych osobowych oprócz danych

podawanych obowiązkowo.

Na prośbę Użytkownika Zarządający danymi przekazuje Użytkownikowi informacje o danych, którymi zarządza, bądź którymi zarządza upoważniony do tego przetwarzający dane, o ich źródłach, celu zarządzania danymi, podstawie prawnej, okresie zarządzania danymi, o nazwie zarządzającego danymi, jego danych adresowych i o jego działalności związanej z zarządzaniem danych oraz, w przypadku przekazywania danych, o podstawie prawnej do ich przekazania i o adresacie. Zarządzający danymi, na prośbę Użytkownika, ma obowiązek udzielenia powyższych informacji na piśmie w możliwie najkrótszym czasie, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, w formie zrozumiałej dla Użytkownika. Udzielenie informacji jest darmowe jeżeli Użytkownik, zwracający się po informacje, nie zwrócił się z taką prośbą do Zarządzającego danymi w roku bieżącym.

W innych przypadkach udzielanie informacji odbywa się po pobraniu opłaty. Wysokość opłaty strony zawierają w umowie. Opłata podlega zwrotowi jeżeli zarządzanie danymi odbywało się niezgodnie z prawem lub prośba o udzielenie informacji prowadziła do zmian danych.


Jeżeli dane osobowe nie odpowiadają rzeczywistości a Zrządzający danymi posiada prawidłowe dane osobowe, wówczas Zarządzający danymi może wprowadzić poprawki.

Dane osobowe muszą zostać usunięte jeżeli:

 • zarządzanie danymi jest niezgodne z prawem;
 • na prośbę właściciela danych;
 • dane mają braki lub są błędne i stan ten nie może być naprawiony, w przypadku kiedy prawo nie zabrania ich usunięcia;
 • cel zarządzania danymi przestał istnieć lub upłynął termin zarządzania danymi określony w ustawie;
 • na rządanie sądu lub innego organu.


Zamiast usunięcia danych Zarządzający danymi zastrzega dane osobowe na prośbę Użytkownika lub jeżeli, na podstawie informacji o usunięciu danych, naruszałoby to interesy Użytkownika. W ten sposób zastrzeżone dane będą zarządzane do czasu utrzymania celowości zarządzania, które wykluczyło usunięcie danych osobowych.

Zarządzający danymi oznacza dane osobowe, którymi zarządza jeżeli Użytkownik poddaje pod dyskusję ich dokładność, a w sposób jednoznaczny nie można stwierdzić na czym polega niepoprawność lub błąd dyskusyjnych danych.

O dokonaniu poprawek, zastrzeżeniu, oznaczeniu lub usunięciu danych osobowych należy poinformować Użytkownika i wszystkich, którym dane osobowe zostały przekazane w celu zarządzania danymi. Można odstąpić od przekazania tych informacji jeżeli ze względu na cel zarządzania danymi nie jest to działaniem na szkodę Użytkownika. Jeżeli Zarządzający danymi nie spełni prośby Użytkownika o wprowadzenie poprawek, zastrzeżenie lub usunięcie jego danych osobowych, to Zarządzający danymi w ciągu 30 dni informuje Użytkownika o prawnych lub faktycznych przyczynach odrzucenia prośby o wprowadzenie poprawek, zastrzeżenie lub usunięcie danych osobowych. W przypadku odrzucenia prośby o dokonanie poprawek, zastrzeżenie lub usunięcie danych osobowych Zarządzający danym informuje Użytkownika o możliwości odwoływania się od tej decyzji w sądzie lub o możliwości zwrócenia się do odpowiednich organów.
Prośbę o dokonanie poprawek, zastrzeżenie lub usunięcie danych osobowych Użytkownik może przesyłać na adres help@wuuff.dog.

10. EGZEKWOWANIE PRAW

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zarządzanie jego danymi osobowymi, zwracając się z taką prośbą do Zarządzającego danymi. W przypadku kiedy Użytkownik uznaje, że Zarządzający danymi naruszył jego prawo do ochrony danych osobowych, ma prawo zwrócić się do sądu adekwatnego do siedziby Zarządzającego danymi lub do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, albo może się zwrócić do Narodowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Szczegółowe przepisy prawne dotyczące odwołania się i obowiązków Zarządzającego danymi znajdują w zapisach ustawy nr.CXII z 2011 roku o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji.

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na zarządzanie danymi:

 • jeżeli zarządzanie lub przekazywanie danych osobowych służy wyłącznie interesom Zarządzającego danymi, odbiorcy danych lub osobom trzecim. Nie dotyczy to danych obowiązkowych;
 • jeżeli wykorzystanie lub przekazywanie danych osobowych służy celom marketingowym, badaniom rynku lub celom naukowym; oraz
 • w przypadkach określonych przepisami prawa.

Zarządzający danymi w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłuższym niż w ciągu 15 dni od złożenia prośby, zbada jej zasadność i podejmie decyzję, o której informuje Użytownika na piśmie. Jeżeli Zarządzający danymi uzna prośbę Użytkownika za uzasadnioną, wówczas zakończy zarządzanie danymi osobowymi, a więc zakończy zbieranie danych i ich przekazywanie, oraz zastrzeże dane osobowe. O nie wyrażeniu zgody i podjętych w związku z tym kroków poinformuje wszystkich, którym wcześniej dane osobowe Użytkownika przekazywał i tym, którzy są zobowiązani do podjęcia działań w celu egzekwowania prawa do sprzeciwu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z decyzją Zarządzającego danymi lub jeżeli Zarządzający danymi nie dotrzyma obowiązkowych terminów podjęcia decyzji, wówczas Użytkownik w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o decyzji lub w ciągu 30 dni od ostatniego terminu, ma prawo odwoływać się w sądzie.


Użytkownik, rejestrując się na stronie internetowej wuuff.dog akceptuje warunki zawarte w Polityce prywatności i wyraża zgodę na zarządzanie danymi osobowymi przez Zarządzającego danymi.

Budapeszt, 6 styczeń 2017 roku

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies.

Korzystając z naszej strony, akceptujesz używanie plików cookies zgodne z naszą polityką prywatności. Więcej informacji