Ochrana soukromí

Toto je prohlášení o ochraně soukromí od společnosti Wuuff Kft, dále jenProvozovatele,coby provozovatele webové stránky na adrese wuuff.dog.

V tomto prohlášení o ochraně soukromí provozovatel upřesňuje způsob, jakým zachází sesoukromými údaji v databázi uživatelů stránky, a jaké organizační a technické způsobypoužívá pro ochranu údajů a informací v souladu s platnými zákony, a jakými způsoby jemožné tato práva vymáhat.

Provozovatel se zavazuje respektovat  právo uživatele na soukromí. V souladu s těmitoprávy a podle zákona Act CXII of 2011 on Information Self-Determination and Freedom ofInformation, má provozovatel právo spravovat a nahrávat data, dobrovolně vydanáregistrovaným uživatelem pouze v té šíři, k jaké dal uživatel výslovný souhlas.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je považováno za nedílnou součást všeobecnýchprovozních podmínek, které stanovují používání stránky a s ní spojených dostupných služeb.Podmínky, dané tímto prohlášením o ochraně soukromí, musí být interpretovány v souladu sdefinicí, uvedenou ve Všeobecných provozních podmínkách.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje, poskytnuté uživatelem zaúčelem správného fungování inzertní stránky. Prohlášení o ochraně soukromí se nevztahujena případy, kdy uživatel dobrovolně z vlastní vůle uvede jakékoliv soukromé údaje.

1. ÚDAJE O PROVOZOVATELI

Název firmy: Wuuff Kft.

Registrováno v: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.

Obchodní registrační číslo: Cg.13-09-184810

Název úřadu, kde je provozovatel registrován: Budapest Környéki TörvényszékCégbírósága (Okresní soud v Budapešti)

Číslo plátce daní provozovatele: 25843480-2-13

Telefonní číslo provozovatele: +36 30 384-5524

Emailová adresa provozovatelehelp@wuuff.dog

Registrační číslo provozovatele: probíhá

2. SPRAVOVANÁ DATA

Návštěvníci mohou navštívit inzertní stránku aniž by odhalili svou identitu nebo poskytlijakékoliv osobní údaje. Uživatelé jsou povinni poskytnout své osobní údaje za účelemzaplacení zálohy, koupě psa, nebo při podávání inzerátu na prodej psa. Uživatelé se budouregistrovat na stránce  za účelem platby zálohy za koupi psa. Provozovatel má právopožadovat po uživateli pouze takové soukromé údaje, které odpovídají definici vPoint 2,Section 3 of Act CXII of 2011 on Information Self-Determination and Freedom of Information.Provozovatel nebude po uživateli v žádném případě požadovat žádné zvláštní soukroméúdaje ve smyslu definice v Point 3, Section 3 of the Act.Údaje, poskytnuté uživatelem, budou nahrány do databáze uživatelů webové stránkyposkytovatele.

Povinné osobní údaje poskytnuté inzerentem:

 • uživatelské jméno
 • emailová adresa
 • heslo
 • telefonní nebo mobilní číslo
 • země a město
 • jméno chovatelské stanice

Nepovinné osobní údaje, poskytnuté inzerentem:

 • webové stránky chovatelské stanice
 • Facebooková stránka chovatelské stanice

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem:

 • uživatelské jméno
 • emailová adresa
 • heslo

Data, která se vztahují k údajům uživatele, nahraným do databáze:

 • čas nákupů
 • množství nákupů
 • množství záloh
 • zakoupení psi a informace, které se blízce týkají psů
 • čas a frekvence umisťování inzerátů
 • doba návštěv stránky

Nahrávání údajů a jejich správa by měla probíhat na základě dobrovolného, informovaného avýslovného souhlasu uživatele. Před dokončením platby dostane uživatel možnost znovuzkontrolovat toto prohlášení o ochraně soukromí a souhlasit s ním. Pro úspěšné dokončeníplatby se očekává, že uživatel si pečlivě přečte toto prohlášení o ochraně soukromí a bude sním souhlasit.

Údaje, které je nutné spravovat za účelem přímého marketingu na základě souhlasuuživatele: Provozovatel může používat soukromé údaje uživatele pouze pro přímý marketinga pouze tehdy, pokud k tomu dá uživatel písemný souhlas. Při poskytování údajů běhemregistrace zaškrtnutím správných okének souhlasí uživatel s tím, aby jej provozovatelkontaktoval emailem s nabídkami, elektronickou reklamou a informačním bulletinem.

Data, specifická pro případ, uvedený výše:

 • jméno
 • email
 • telefonní číslo

Uživatel má právo kdykoliv svůj souhlas zrušit bez poplatku a bez udání důvodu kliknutím napříslušný odkaz v informačním letáku. Rovněž může poslat konkrétní žádost o zrušení naemailovou adresu poskytovatele, uvedenou v bodu I.Při návštěvě webové stránky jsou do uživatelova zařízení nahrány soubory cookies zaúčelem poskytování efektivnější služby. Cookie je balíček informací, který server posílá doprohlížeče, a prohlížeč jej posílá zpět provozovateli pokaždé, když je serveru vyslánpožadavek. Cookie je v podstatě datový soubor, který se používá pro identifikaci uživatele.Soubor poskytuje informaci o předchozím používání webové stránky. Tento proces nelzepoužít pro identifikaci uživatele, ale pouze pro rozpoznání jeho počítače. Provozovatel můžedíky cookies analyzovat uživatelovu aktivitu a jeho zvyky, aby zkvalitnil své poskytnutéslužby. Většina prohlížečů má ve výchozím nastavení povoleno stahování souborů cookies,ale uživatel si může zvolit i odmítání těchto souborů. V takovém případě je možné, že nevšechny nástroje na stránce budou uživateli k dispozici.

3. ZÁKON, REGULUJÍCÍ SPRAVOVÁNÍ DAT

Správa dat muší vždy probíhat v souladu se a), Paragraph (1), Section 5 of Act CXII of 2011on Information Self-Determination and Freedom of Informationpo dobrovolném souhlasuuživatele.

4. ÚČEL SPRÁVY DAT

Provozovatel je oprávněn spravovat osobní údaje, uložené v databázi uživatelů a jehonákupní a inzertní zvyky za účelem správy specifických údajů. Účely správy datprovozovatelem jsou následující:

 • výkon práva, vycházejícího ze zákonných vztahů s uživateli, plněnípovinností, které se k právnímu vztahu vážou, vymáhání práv, která z těchtovztahů vyplývají,
 • umisťování inzerátů,
 • spravování inzerátů,
 • odesílání informačního bulettinu, upozornění a systémových zpráv,
 • provádění funkcí zákaznické podpory, provádění funkcí platebních služeb(platba zálohy za psa nebo platba plné kupní ceny)poskytování doplňkových služeb a slev uživatelům s pomocí inzerátů aplatebních služeb,
 • vývoj služeb a produktů,
 • nahrávání a analýza nákupních zvyků za účelem dosažení výše zmíněnýchbodů.

Provozovatel nemá právo používat osobní údaje za žádným jiným účelem, než byl uvedenovýše. Každá fáze správy dat musí tomuto účelu odpovídat.

Provozovatel nemá právo sdílet osobní údaje uživatele za žádných okolností s žádnou třetístranou bez uživatelova výslovného souhlasu s výjimkou případů, popsaných v zákoně nebovyžadovaných administrativními procesy, nebo pokud provozovatel používá subdodavatele(kurýr nebo poskytovatel doručovacích služeb) k naplnění smluvních povinností. Vposledním zmiňovaném případě je subdodavatel, který provádí doručování, zavázánsmluvními podmínkami, k tomu, aby používal osobní údaje uživatele pouze k plněnísmluvních závazků. Subdodavatelé nemají nárok tato data uchovávat ani je poskytovat třetístraně pro jakékoliv další použití.​

5. DÉLKA TRVÁNÍ SPRÁVY DAT

Provozovatel je povinen spravovat a uchovávat data pouze do rozsahu a doby, které jsounezbytné k dosažení konkrétních účelů, nebo dokud předmět dat nepožádá o smazání dat.Regulace mohou určovat časové období správy dat a v takových případech má provozovatelpovinnost spravovat a uchovávat relevantní osobní údaje po dobu, konkrétně uvedenou vpříslušných předpisech.

6. MAZÁNÍ DAT

Pokud z nějakého důvodu nedojde k provedení předmětu smlouvy, uvedené mezi stranami,má uživatel právo požadovat smazání svých osobních údajů zasláním prohlášeníprovozovateli na emailovou adresu help@wuuff.dog. Provozovatel je povinen data smazatdo 5 pracovních dní od obdržení žádosti uživatele, a o smazání údajů musí uživateleemailem informovat. V případě smazání nebude později možné zveřejněná data obnovit.

7. RÁMEC ZPRACOVÁNÍ DAT

Provozovatel má právo spravovat data.

Provozovatel může předat osobní údaje třetím stranám pouze za účelem zpracování dat.Zpracovatelé dat mohou zpracovávat osobní data, která obdrželi, pouze v souladu sinstrukcemi provozovatele. Nemají právo zpracovávat data za svými vlastními účely a mohoudata uchovávat pouze v souladu s instrukcemi provozovatele. Zpracovatel dat může využívatdalších zpracovatelů v souladu s instrukcemi provozovatele.

Toto se nevztahuje na občasný přesun dat, požadovaný zákonem, ke kterému nicméněmůže dojít pouze ve výjimečných případech. Před vyplněním každé žádosti úřadů osoukromé údaje je provozovatel povinen přezkoumat, zda se na každý údaj skutečněvztahují zákonné povinnosti.

Data a kontaktní údaje současného zpracovatele dat v databázi jsou shodná s údaji,poskytnutými provozovatelem v sekci 1.

Seznam zpracovatelů dat není kompletní. Zpracovatel dat má právo zaměstnat dalšízpracovatele dat, jejichž jména budou jednotlivě uvedena nejpozději ve chvíli, kdy začnoudata zpracovávat.

8. ZPŮSOBY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁVAZKY

Údaje z databáze uživatelů jsou uchovávány v počítačovém systému provozovatele.

IT nástroje, vybrané provozovatelem a zpracovateli dat se používají k poskytování správydat, jejich zpracování a ochraně. Tyto systémy zajišťují, že data mohou být nahrána, čtena,přesouvána, upravována nebo smazána pouze osobami s příslušným oprávněním. Nástrojerovněž zaručují, že během zpracování bude zachována integrita dat.

Provozovatel je povinen informovat uživatele že elektronické zprávy, přenášené přesinternet, mohou být vystavena rizikům, které mohou vyústit v podvodné aktivity, únikosobních informací, a jejich úpravu.

Provozovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu osobních údajů správnou péčí, apoužít nezbytné technické nástroje k ochraně údajů obzvlášť před nelegálním přístupem,úpravou, únikem, smazáním a zničením. Pokud i přes veškerou péči a snahu provozovateledojde k neautorizovanému přístupu, provozovatel za nenese žádnou právní odpovědnost.

9. PRÁVA UŽIVATELE, KTERÁ SE VZTAHUJÍ KE SPRÁVĚ JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po přečtení prohlášení o ochraně soukromí je pouze na uživateli, zda se rozhodne svéosobní údaje sdílet či nikoliv.

Uživatel může požádat provozovatele, aby

 • poskytl informace o způsobech správy svých osobních údajů,
 • změnil osobní údaje a aby
 • smazal nebo zablokoval osobní údaje s výjimkou případů, kdy je správapovažována za povinnou.

Na žádost uživatele je provozovatel povinen poskytnout informace ohledně dat, které se kněmu vztahují, včetně těch, zpracovaných zpracovatelem dat, a to včetně zdrojů, ze kterýchbyla data získána, jejich účelu, jména a adresy zpracovatele dat a aktivit, souvisejících sezpracováním dat, a informace o tom, zda osobní údaje subjektu dat jsou přístupná ostatním,právnických základů a příjemce tohoto transferu. provozovatel má povinnost vyhovět žádostio informace bez jakýchkoliv odkladů, a poskytnout vyžádané informace srozumitelnýmzpůsobem, písemně na žádost uživatele nejpozději do 30 pracovních dnů. Informace budeposkytnuta zdarma, pokud uživatel nezaslal provozovateli žádost o informace ze stejnékategorie údajů v průběhu jednoho roku. V ostatních případech může být žádost předmětempoplatků. Výše tohoto poplatku bude předem určena ve smlouvě mezi stranami. Pokudplatba ve spojitosti s daty proběhne nezákonně, nebo žádost bude zamítnuta, provozovatelse zavazuje poplatek vrátit.

Jestliže budou osobní údaje shledány nesprávnými, přičemž správné údaje má provozovatelk dispozici, provozovatel je povinen chybná data změnit bez poplatku.

Osobní údaje mohou být smazány, pokud:

 • jsou spravovány nezákonně;
 • o to požádá subjekt dat;
 • jsou neúplná nebo nesprávná a nemohou být zákonně upravena za předpokladu, žesmazání není v rozporu s požadavkem zákona;
 • účel správy dat přestal existovat nebo vypršela zákonná lhůta pro dobu uchováníosobních údajů;
 • není soudem nebo National Authority for Data Protection and Freedom of Informationnařízeno jinak.

Provozovatel může osobní údaje místo smazání pouze zablokovat, pokud si to uživatelvyžádá, nebo pokud existuje rozumný důvod věřit, že smazání by mělo negativní vliv naprávní zájmy předmětu dat. Osobní údaje, tímto způsobem zablokovány, mohou býtspravovány pouze za konkrétními účely pokud je zákonem vyloučeno úplné smazání dat.

Jestliže je přesnost osobních údajů zpochybněna uživatelem, nebo nemůže být přesnost činepřesnost údajů nepochybně ověřena, provozovatel má právo tyto údaje označit za účelemjejich ověření.

Pokud jsou data upravena, zablokována, označena nebo smazána, uživatel a všechnystrany, kterým byla data předána pro zpracování, na to budou upozorněni. Upozornění nenívyžadováno pokud není v rozporu s oprávněnými zájmy předmětu dat ve světle účeluspravování dat. Pokud provozovatel odmítne uživatelovu žádost o úpravu, zablokování nebosmazání údajů, je povinen do třiceti dnů od obdržení této žádosti písemně  uvést důvody prorozhodnutí o zamítnutí této žádosti o smazání, úpravu nebo zablokování osobních údajůuživatele. Pokud provozovatel zamítne žádost o úpravu, zablokování nebo smazání údajů, jepovinen uživatele informovat o možnostech soudního vyrovnání nebo podání odvolání čistížnosti na National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

Žádosti o informace o správě dat a o jejich obnovení, zablokování nebo smazání je nutnézasílat na emailovou adresu help@wuuff.dog.

10. VYMÁHÁNÍ PRÁV

Uživatelé mohou protestovat proti správě svých osobních údajů v žádosti, zaslanéprovozovateli. Pokud á uživatel pocit, že provozovatel porušuje právo na jeho soukromí,může tato práva vymáhat tím, že se obrátí na soud s příslušnou jurisdikcí podle registrovanékanceláře provozovatele nebo trvalé adrey provozovatele nebo jeho místa pobytu, případněu National Authority for Data Protection and Freedom of Information (email:ugyfelszolgalat@naih.hu). Act CXII of 2011 on Information Self-Determination and Freedomof Informationzahrnuje podrobný popis tohoto procesu a povinností provozovatele.

Uživatel může protestovat proti správě jeho osobních údajů,

 • pokud správa nebo sdílení dat probíhá pouze za účelem plnění zákonnýchpovinností provozovatele nebo pro vymáhání práv a zákonných zájmůprovozovatele, příjemce nebo třetí strany, pokud jejich zpracování nenínezbytné;
 • pokud jsou osobní údaje používány nebo sdíleny a účelem příméhomarketingu, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého výzkumu; a
 • ve všech dalších případech, popsaných v zákoně.

V případě námitek je provozovatel povinen předmět námitky interně prošetřit v nejkratšímmožném čase maximálně do 15 dní a o výsledku svého rozhodnutí písemně informovatuživatele. Pokud, na základě vyšetřování provozovatel dojde k rozhodnutí, že námitka bylaoprávněná, provozovatel všechny procesy správy dat ukončí (včetně sběru dat a jejichpřenosu), zablokuje zahrnuté údaje a všechny příjemce, kterým byly údaje předtímposkytnuty a kterých se námitka týká, a zároveň zajistí, že tito příjemci rovněž zajistínapravení této námitky. Pokud uživatel s rozhodnutím provozovatele nesouhlasí, nebo pokudprovozovatel nedodrží uzávěrku, předem pro provedení rozhodnutí určenou, může sezákazník obrátit na soud do třiceti dnů od data doručení rozhodnutí nebo od posledního dnečasové lhůty.

Registrací na inzertní stránce na adrese wuuff.dog, uživatel souhlasí s obsahem prohlášenío ochraně soukromí a dává provozovateli souhlas se správou svých osobních údajů, jak je vtomto prohlášení uvedeno.

Budapešť, 6. ledna 2017.

Používáme cookies v zájmu zajištění lepších online zážitků.

Pokračováním v prohlížení stránek, souhlasíš te používáním cookies podle našich pravidel ochrany soukromí. Více informací