Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE

În prezentare Clauze Contractuale Generale-şi mai departe:CCG-firma Wuuff Kft. ca şi www.wuuff.dog ce funcționează ca pagină web (nr.înregistrare:Cg.13-09-118887,adresa: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.) - mai departe: Furnizor-şi a utilizatorului comercial electronic ca Partener- mai departe: Utilizatorul- drepturile şi îndatoriile conține.

1. DATELE FURNIZORULUI

Numele furnizorului: Wuuff Kft.

Adresa furnizorului: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.

Nr.înregistrare firmă furnizor: 13-09-184810

Firmă înregistrată la: Registrul Firmelor din Budapesta

Nr.fiscal al furnizorului: 25843480-2-13

Nr.telefon furnizor: +36 30 384-5524

Pagina web furnizor: wuuff.dog

Adresa email al furnizorului: help@wuuff.dog

Număr de înregistrare: se prelucrează datele

2. INFORMAȚII GENERALE

Utilizatorul ia la cunoştință faptul că folosind pagina de web este de acord şi îşi însuseşte reglementările CCG şi a Regulilor din modul de

folosire a datelor,pe care le acceptă ca obligatorii.

Clauzele Contractuale Generale(CCG) sunt valabile din 2016.decembrie.17 până la revocare sau până la noi modificări.

Actualele CCG incontinuu se pot accesa pe pagina web a Furnizorului wuuff.dog şi se poate descărca de pe linkul

https://wuuff.dog/hu/aszf. Aceste reguli CCG Furnizorul le stabileşte,aceste reguli CCG sunt numai sub formă electronică,şi Utilizatorul le

accepta cu semnatura electronică.Regulile CCG aici scrise au putere de contract

care numai în limba maghiară se poate înțelege şi asuma. Furnizorul nu cade sub incidența codexului de etică.

Limba oficială a paginii de web este engleza si orice comunicație se face numai in limba maghiară şi engleză.Actualele CCG se aplică pe teritoriul Ungariei, al Ungariei şi din străinătate a celor care prin intermediul paginii de web wuuff.dog utilizează pagina de anunțuri,mai departe se extinde şi asupra celor ce folosesc din Ungaria în străinătate serviciile care au loc între cele două părți.Vânzările ce au loc prin

intermediul paginii web, serviciile electronice şi informațiile în legătură cu serviciile sunt cuprinse în legea CVIII din 2001( mai departe

Ektv) 2011/83/EU al parlamentului european cu privire la serviciile între cumpărător şi furnizor şi al contractului între părți prin Hotărârea Guvernului 45/2014(Ii,26) partea IV şi a legii din2013 partea V de reglementare a lor.

Utilizator poate fi orice persoană fizică sau juridică, sau organizație fără drept juridic. Utilizator este oricine care accesează pagina de web, înregistrat sau nu.

Cumpărător este definit cel ce se înregistrează pe pagină ca Utilizator,şi care prin intermediul paginii rezervă sau cumpără câinii ce figurează în anunțuri.

Publicitar este acel Utilizator ce se înregistrează,care completeaza anunțul pe Pagina de web şi care este în acelaşi timp şi proprietarul câinelui pentru care dă anunțul sau care are împuternicire de la proprietarul câinelui să dea anunțul.

Pe Pagina de Web se dau anunțuri numa pentru rase pure de câini.Cel ce dă anunțul garantează că câinele din anunț este sănătos,posedă toate vaccinurile conform vârstei şi posedă toate documentele.

3. SERVICIILE OFERITE


Anunțurile de pe pagina de web wuuff.dog se ocupă cu anunțuri de câini.Câinii din anunțurile de pe pagina de web se pot cumpăra online sau şi personal dacă cel ce dă Anunțul furnizează datele personale.

Orice Utilizator gratis poate să acceseze pagina,sau są ia legãtura cu Utilizatorul care a dat anunțul.Orice Utilizator se poate înregistra pe pagina de web,în acest mod are dreptul să dea anunțuri, să cumpere sau în urma tranzacției reuşite, să-l valorifice.

Serviciul de anunțuri asigură pentru Utilizator o continuitate de anunțuri de câini prin intermediul paginii wuuff.dog.Utilizatorul poate să-şi pună anunțul pentru câine pe porțiunea unde administratorul asigură gratuitate.Accesarea paginii Web ,postarea anunțului,luarea legăturii cu Utilizatorul(dacă şi-a dat datele) şi căutarea este gratis. Utilizatorul plăteşte numai pentru rezervări sau cumpărări de câini prin intermediul paginii Web(vezi:Prețuri)

4. ÎNREGISTRARE, ANUNȚURI GRATIS

Dacă accesați meniul “Înregistrare”,va apărea o listă pe care trebuie să o completați pentru a fi înregistrat.Reuşita înregistrării o comunicăm printr-un email. Vă trimitem un link pe care trebuie să-l activați şi care contribuie la finalizarea înregistrării. Înregistrarea o puteți oricând şterge folosind help@wuuff.dog, dacă trimiteți un email cu această dorință ,sau şi direct la Prestator dacă nu aveți anunțuri pe pagina de web. După sosirea cererii de radiere a Utilizatorului, prestatorul de servicii are obligația să radieze înscrierea.În cazul radierii, datele utilizatorului se şterg din banca de date, însă radierea nu se referă la anunțurile date anterior sau la cumpărăturile efectuate sau la ştergerea altor documente. După radiere, repunerea nu e posibilă. La înregistrare orice Utilizator este obligat să furnizeze date care să corespundă cu realitatea.

Dacă utilizatorul furnizează date ce nu corespund cu realitatea,atunci Prestatorul de servicii are dreptul să radieze înregistrarea fără nici o atenționare. Se exclude orice Utilizator care în repetate raânduri dă date false sau din alte cauze nu corespund cu realitatea.În aceste cazuri de radiere ei nu vor primi despăgubiri, în schimb se obligă să despăgubească pagubele aduse Prestatorului de servicii.

În urma Înregistrării,Utilizatorul are dreptul să deie anunțuri,să facă rezervări pentru 24 ore,sau are posibilitatea să plătească avansul sau să achite integral prețul prin intermediul paginii. Utilizatorul poate da anunțuri doar în număr limitat. Utilizatorul prin intermediul Prestatorului de servicii dă anunțuri pe pagina administrată de acesta, Utilizatorul ia la cunoştință că furnizarea de date care sunt ilegale sau necompatibile cu legile în vigoare atrage după sine începerea de către autoritățile competente a procedurilor prevăzute de legile în vigoare şi de tragere la răspundere. Utilizatorul consimte ca Prestatorul de servicii să trimită la adresa de email dată de Utilizator a informațiilor cu privire la anunțurile sale de pe pagina de web, la starea datelor sale şi a informațiilor actualizate.

5.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, CONȚINUTUL ANUNȚURILOR

Utilizatorul răspunde de conținutul anunțurilor care le pune pe pagina de web a Prestatorului. Prin asta se înțelege conținutul şi fotografiile anuntului dat. Utilizatorul declară şi e conştient că punerea de anunțuri protejate de dreptul de autor ,pe pagina de web,intră sub incidența legilor de protecție a consumatorului şi răspunde în fața legilor în vigoare inclusiv Utilizatorul va achita pagubele aduse.

Utilizatorul este direct răspunzător de furnizarea de date eronate sau fără aprobarea terțelor persoane pe care le publică pe pagina de web şi care aduc pagube  atât Prestatorului cât şi altor persoane.

6. RADIEREA ANUNȚURILOR, RESTRICȚIONARE

Prestatorul are dreptul să şteargă imediat şi fără atenționare orice anunț care contravine

cu spiritul legilor în vigoare, care prin conținut lezează bunul gust,care nu sunt potrivite

cu pagina de web prin conținutul lor sau fotografii ,duc în eroare sau sunt false sau din

alte motive nu corespund sau fac reclamă.

Prestatorul este de asemenea îndreptațit să şteargă anunțurile sau să le descalifice

după cum urmează:

      Utilizatorul dă mai multe anunțuri despre acelaşi câine sau în acelaşi anunț pune

mai mulți câini.

     ●  Utilizatorul nu dă anunț despre câini( ci orice alt animal,obiect,produse de consum,alte produse servicii, etc.)

     ●  Utilizatorul nu-şi încadrează anunțul câinelui la categoria respectivă de rasă.

     ●  Utilizatorul manipulează fotografiile după postarea anunțului.

     ●  Anunțul trebuie să conțină cât mai multe amănunte despre câinele în viață pus

în anunț.

     ●  Anunțul conține date care nu corespunde cu realitatea sau eronate.

     ●  Dacă în legătură cu anunțul Prestatorul ajunge la concluzie că sunt contrare

cu legile în vigoare.

7. PLATA COMISIONULUI DIN CONTRACT

Prestatorul asigură Utilizatorului posibilitatea de a rezerva sau cumpara cățelul dorit prin intermediul paginii sale de web unde Agentul publică prețul la care-l poate cumpăra sau rezerva.

Cel ce publică anunțul,mandatează Prestatorul wuuff.dog pe pagina căruia este pus anunțul cățelului,să încaseze de la Cumpărător prețul pentru rezervarea sau achitarea în totalitate a cățelului în conformitate cu una din posibilitățile de plată prevăzute la punctul VIII.Cel ce publică prin procesul de înregistrare de pe pagină acceptă mandatarea Prestatorului. Plata comisionului se face numai şi excluziv din plățile care au loc prin tranzacțiile de pe pagină prin rezervarea sau cumpărarea cățelului şi este încasat numai de la cel ce Publica anunțul. Plata pentru serviciul Prestatorului este 8% din prețul câinelui dar nu mai puțin de 8000 forinți. Prestatorul eliberează factură pentru cel ce publică anunțul şi i-o trimite prin email pe cale electronică.

Cel ce publică anunțul îşi dă consimțământul că în cazul când vânzarea a avut loc, imediat să anunțe prestatorul pentru ca acesta să poată vira în contul său suma stabilită din rezervarea sau vânzarea câinelui,mai puțin comisionul Prestatorului. Părțile cad de accord ca Prestatorul să-şi oprească comisionul din prețul de vânzare iar diferența să o vireze în contul celui ce publică anunțul în termen de48 ore de la confirmarea acestuia că tranzacția a avut loc.

Prestatorul numai şi exclusiv din valoarea prestației eliberează factură către cel ce Publică anunțul. Acesta se obligă să elibereze factură sau bon fiscal din prețul integral al câinelui catre cumpărător odată cu darea în primire a cățelului.Prestatorul pune la dispoziția celui ce publică anunțul toate datele necesare pentru a întocmi factura.

Furnizorul de servicii prin prestarea de plăți nu se înțelege şi nu are calitatea de prestare de depozitare,întrucât Furnizorul în cazul prestării de plată acordă garanție către Utilizator prin anunțul apărut pe pagina sa de web.

8. MODURI DE PLATĂ ŞI CONDIȚII

Prestatorul de servicii către Cumpărător va confirma coşul său cu câinele din Anunț cu prețul de achiziționare sau suma precisă a acontului(în cazul rezervării), în concluzie prețul final. În continuare la confirmare va preciza toate datele necesare şi de nelipsit pentru reuşita tranzacției şi efectuarea ei(suma finală de plată,indicații despre modul de plată,numărul comenzii,etc.) Cumpărătorul poate plăti acontul sau prețul integral către Prestator prin următoarele modalități:

8/1. Plăți cu cardul:

Plata integrală sau acontul comenzii(după cum decide Cumpărătorul) se poate efectua imediat prin intermediul sistemului Borgun. Sistemul funcționează pe rețele de maximă siguranță şi funcționează automat. În legătură cu comanda şi date personale Borgun nu primeşte informații de la Furnizor. Pe pagina de plată Furnizorul nu primeşte sesizare şinu le înmagazinează. Plata cu cardul prin internetul dvs.trebuie să folosiți secretizarea SSL. Suma totală a comenzii imediat va fi extrasă de pe contul Dvs.

8/2. Plăți prin transfer bancar:

În acest caz Cumpărătorul prețul integral al câinelui sau acontul(Cumpărătorul decide înainte ce vrea)şi înaintea preluării câinelui va achita în contul Prestatorului(Wuuff Kft) la banca  Raiffeisen 12010855-01583745-00100004 prețul integral prin transfer bancar. În cazul plății prin transfer bancar, preluarea câinelui este posibilă după confirmarea plății şi prestatorul înştiințează atât Cumpărătorul cât şi Vânzătorul că totul e în regulă. Plata prin transfer bancar are termen de 2 zile lucrătoare. De acest lucru trebuie ținut cont când acontul sau prețul integral se face prin contul Prestatorului. Dacă suma de plată acont sau preț integral a Cumpărătorului din diferite motive întârzie şi nu apar în contul Prestatorului la timpul stabilit Prestatorul are dreptul să renunțe la contract.Prestatorul are obligația să anunțe Cumpărătorul de întârzierea survenită şi faptul că Prestatorul renunță la contractul cu Cumpărătorul înştiințâdu-l prin email.

9. Mersul cumpărăturii

După înregistrare Utilizatorul alege câinele de pe pagina de Web şi apasă pe meniul Cumpăr. Utilizatorul are posibilitatea să-l aconteze sau să-l plătească integral prin intermediul rezervat în acest scop pe pagina de web.


În cazul plății acontului se percepe 25% din prețul câinelui şi nu mai puțin de 20 000Ft. Pe pagina de anunț,după reuşita plății acontului Utilizatorul poate să aleagă după dorință posibilitățile de achitare integrală a câinelui ales accesând posibilitățile de meniuri oferite.

Acontul şi prețul integral este cuprins în sistem. Utilizatorul alege numai modalitatea de plată şi continuă cumpărarea. Înainte de plată Cumpărătorul trebuie să cunoască regulile ce se referă la obligațiile sale în legătură cu asta şi care sunt obligatorii şi le însuşeşte. Pentru încheierea contractului sistemul oferă Cumpărătorului automat paşii de urmat. Cumpărătorul poate oricând să întrerupă comanda înainte de finalizarea ei.

Înainte de finalizarea cumpărării Cumpărătorul are posibilitatea ca datele furnizate să le verifice şi să le corecteze. Comanda făcută de cumpărător are putere de contract.Contractul electronic atunci e valabil când comanda Cumpărătorului este confirmată de Prestator şi e înştiințat. Părțile încheie astfel un contract în l.maghiară cu consecințele ce decurg din asta. Prestatorul îl înregistrează şi-l păstrează timp de 2 ani. Prețul final al cumpărăturii înseamna prețul brutto. Prețul poate fi folosit de utilizator şi în alte feluri de devize.

Prestatorul face posibilă schimbarea prețului câinelui pe pagina sa de web de către cel ce dă Anunțul.Modificarea prețului nu afectează prețul câinilor deja rezervați sau vânduți.În cazul când cu toate precauțiile Prestatorului apar prețuri greşite pe pagina de web de exemplu prețuri nereale,subestimate,sau greşeli de sistem de genul”0” sau”1”Ft.

atunci Vânzătorul nu este obligat să-şi vândă marfa la acest preț greşit. În acest caz Vânzătorul proune prețul la care vrea să-l vândă şi Cumpărătorul decide dacă doreşte să-l achiziționeze.

Prelucrarea tranzacțiilor plăților se face zilnic intre orele 8-19. Şi după această oră se poate aconta sau face plăți,dar prelucrarea tranzacțiilor se face în ziua următoare.

După plata tranzacției Cumpărătorul primeşte automat din sistem o înştiințare care cuprinde toate informațiile importante în legătură cu cumpărarea şi nr.tranzacției.Definitivarea cumpărării se face numai după înțelegerea cu Vânzătorul.

După cumpărare Prestatorul înştiințează Vânzătorul,că câinele din anunțul său a fost rezervat sau cumpărat.Vânzătorul are la dispoziție 24ore să comunice Prestatorului că respectivul câine se poate vinde sau a fost deja vândut.

Dacă câinele respectiv a fost deja vândut sau din alte motive nu e de vânzare,sau Vânzătorul nu răspunde în timp util,rezervarea sau vânzarea se şterge. Mai departe Prestatorul şterge din sistemul său anunțul câinelui respectiv. Cumpărătorul primeşte de la Prestator emailuri în legătură cu toate demersurile. În acest caz Prestatorul restituie întreaga sumă Cumpărătorului pe care a achitat-o pentru procurarea câinelui,excepție face cazul în care Cumpărătorul vrea să procure alt câine.În acest caz suma plătită se calculează în noul preț de procurare a altui câine.

În cazul când câinele ales este disponibil la vânzare, Prestatorul trimite Cumpărătorului definitivarea actului de cumpărare.În acest caz Cumpărătorul este obligat ca în 24ore să ia legătura cu Vânzătorul pentru a stabili ce e de făcut pe mai departe.

10. CONFIRMAREA PREDĂRII

Plățile către Vânzător este condiționată de predarea reuşită şi confirmarea ei către Prestator. Reuşita predării cade în sarcina Vânzătorului(contract predare-preluare,execuția de fotografii,etc.).Despre reuşita predării,Vânzătorul completează  pagina special pt.acest fapt. Odată cu asta Vânzătorul evaluiază pe pagină şi Cumpărătorul. În urma acestei declarații Prestatorul şi Cumpărătorul primesc emailuri.

Cumpărătorul este atenționat să confirme că preluarea câinelui respectiv a fost reuşită şi este atenționat că are posibilitatea să evaluieze Vânzătorul. Prin confirmarea predării reuşite Cumpărătorul recunoaste că la prima vedere cățelul e sănătos,are toate actele care figurau în anunțul Vânzătorului şi a prețului câinelui. În cazul cumpărării unui câine cu pedigree, Cumpărătorul acceptă că va primi acesta de la Vânzător după emitere conform condițiilor din Codexul de Etică.

Cumpărătorul are obligația ca în termen de 48ore să semnaleze reuşita preluării. Dacă nu semnalează acest lucru în timpul util, Prestatorul presupune că predarea a fost reuşită şi plăteşte automat suma către Vânzător.

11. EVALUAREA UTILIZATORILOR

În urma înregistrării Utilizatorul are posibilitatea să evaluieze, în urma predării reuşite a câinelui,pe Vânzător,pe pagina web a Prestatorului.

Evaluarea nu este obligatorie,dar cu asta Utilizatorul ajută pe alți Utilizatori să se orienteze în opțiunile lor.

Evaluarea se face numai cu acest scop pe tronsonul respectiv.În procesul de evaluare figurează intrebări lângă care figurează steluțe cu ajutorul cărora se dă răspunsul şi evaluarea.5 steluțe înseamnă evaluarea cea mai bună,iar 1steluță înseamnă o evaluare rea.Astfel sistemul oferă şi asigură o evaluare prin votul dat. Evaluarea prin liberul vot poate fi pozitiv sau negativ,dar numai pt.câinele respectiv,sau pe parcursul predării despre comportarea Părților.

Utilizatorul are obligația să facă o evaluare obiectivă pentru că aceasta este vizualizată şi de alți Utilizatori şi ulterior nu poate fi modificată.Evaluarea utilizatorului se face în scris şi nu poate conține cuvinte jignitoare sau care jignesc alte persoane. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a şterge evaluări cu cuvinte jignitoare.

Utilizatorul prin evaluarea sa în scris îşi dă consimțământul ca evaluarea sa moderată şi modificată să poată fi folosită de Prestator în scopuri de promoție.În legătură cu evaluarea orice reclamație sau obiecție se poate face la Prestator, conform celor cuprinse în Clauzele Contractuale Generale.Prestatorul îşi rezervă dreptul ca în urma reclamației să steargă sau să suspende evaluarea completată de Utilizator.


12. REGULI DE RESTITUIRE

12/1 Clauzele de renunțare la rezervare


Cumparătorul în urma rezervării pt.24ore are dreptul să renunțe la câinele rezervat(nedepăşind cele 24ore) folosindu-se de meniul Rezervare pentru câinele respectiv.În acest caz acontul i se restituie Cumpărătorului prin modul de plată pe care

l-a utilizat.Plata se face în termem de 1-7 zile în contul Cumpărătorului.După trecerea a 24ore acontul nu se restituie şi se pierde în cazul renunțării neântemeiate la rezervare şi Cumpărătorul ia cunoştință de acest fapt.După trecerea a 24ore renunțarea la rezervare şi restituirea acontului către Cumpărător şi transferul lui se acceptă numai în următorul caz: Dacă renunță la rezervare şi cere ca acontul să îl folosească la cumpărarea altui câine. Sau câinele rezervat,dar încă nepredat are următoarele probleme de sănătate:

 • Probleme de hernie
 • 2-4 patella
 • 2-4 aritm.a inimii
 • Probleme mari a ochilor(de ex. orbire)
 • bleme auz(surzire, chiar şi pt.o ureche)
 • Alte probleme grave genetice mostenite sau cu care s-a născut
 • Alte răni sau modificări,pe care câinele rezervat agravează caracteristicile lui în viitor
 • A murit

Dacă din cauza Vânzătorului predarea nu are loc şi Cumpărătorul semnalează în termen de 24ore Prestatorului de starea de fapt reale. Atunci Prestatorul restituie acontul sau prețul câinelui şi dă posibilitatea de evaluare a Vânzătorului respectiv.

Aceste motive sunt:

 • Câinii din anunțul Vânzătorului nu seamănă evident cu cei din realitate.
 • Câinele nu corespunde cu condițiile din anunț(chip,carnet de vaccinări lipsă, starea de sănătate,probleme de pedigree etc.).
 • Câinele ales îi inspiră frică sau este agresiv şi Cumpărătorul nu vrea să-l cumpere
 • Părinții cățelului ales nu dispune de condițiile din anunț vizitele medicale şi rezultatele de la expoziții, acestea Vânzătorul la cererea Cumpărătorului nu le poate demonstra cu acte

12/2 Plata dublă a acontului

Prin plata acontului Cumpărătorul recunoaşte că câinele e mai important decât plata dublă a acontului dacă din cauze ce nu depind de Vânzător acesta nu-i poate da câinele oferit.

Acestea pot fi cauze speciale dar nu numai;

 • Din împerechierea programată nu se nasc pui sau puii mor la nastere
 • Înperecherea programată se modifică şi Crescătorul decide la alt kennel
 • În cazul puilor ce s-au născut,a intervenit moartea lor sau suferă de boli care înainte de naştere nu se prevedea.

În orice caz Prestatorul numai suma de acont o restituie.


Cumpărătorul ia cunoştință că plata dubla a acontului o capătă de la Vânzător numai dacă vinde câinele său la altcineva.În acest caz Cumpărătorul îşi exprimă pretențiile direct către Vânzător.


12/3 Condițiile de reținere a acontului

După depăşirea a24ore-conf.punctului11/1 (în afară de excepții)-în cazul de renunț a Cumpăratorului ,Vânzătorul este îndreptățit să rețină acontul.Dacă a plătit prețul întreg al câinelui va primi înnapoi o sumă mai puțin acontul.


Dacă predarea nu are loc din vina Cumpărătorului Vânzătorul e îndreptățit să-şi rețină acontul şi poate să vândă câinele la altcineva.Prestatorul poate sterge cumpărarea.


Cumpărătorul încalcă contractul dacă nu respectă:

 • După plată nu ia legătura obligatoriu cu Vânzătorul(24 ore) pt.a trata preluarea câinelui
 • Nu soseşte la Vânzător la timpul stabilit şi nu poate fi găsit de către Vânzător la datele de contact timp de 2 zile.
 • Cumpărătorul nu se prezintă la Vânzător  la timpul stabilit şi nici nu preia câinele în timp de 2 zile.

13/2 Începerea prestațiilor şi despre declarația cumpărătorului


Prin prezentele Clauze Contractuale Generale Cumpărătorul declară cu hotărâre că Prestatorul prin faptul că îi asigură plăți în siguranța şi îi oferă garanția Wuuff şi în termen de 14 zile intră în vigoare. Cumpărătorul ia cunoştință prin desfacerea contractului pierde dreptul de a beneficia la prestații în totalitate.

13/3 Drepturi de garanție


Prestatorul nu are față de câinii din anunțuri nici o responsabilitate juridică şi nu dă nici o garanție,pentru că câinele nu este proprietatea Prestatorului.Cumpărătorul dacă are probleme le îndreaptă spre Vânzător cel ce are responsabilitatea câinelui din anunț.


14. SERVICII CLIENȚI, FELUL DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR


Prestatorul în rezolvarea reclamației Utilizatorului şi examinarea ei recomandă adresa unde Utilizatorul poate să-şi depună reclamația:

Adresa:1103 Budapesta,Kőér utca 2.a.Iház.

Internet(adresa web):wuuff.dog

Prestatorul analizează reclamația şi face recomandările de rezolvare.

Dacă Cumpărătorul nu e de accord cu propunerea Prestatorului completează în scris reclamația şi o trimite şi Cumpărătorului. Dacă reclamația nu se rezolvă imediat se redactează în scris reclamația pe care o trimite prin email şi Cumpărătorului.


La adresele de mai sus reclamațiile trimise trebuie să primească răspuns în termen de 30 de zile. În caz de nerezolvare trebuie motivată cauza. Prestatorul păstrează răspunsul reclamației 1 an şi-l pune la dispoziția organelor competente.


15. PROTECȚIA DATELOR

Datele pe care Utilizatorul le furnizează Prestatorului sunt cerute cu scop contractual şi sunt înmagazinate cu scop de dovadă pentru mai târziu.Prestatorul nu furnizează la terțe persoane datele Utilizatorului cu excepția când contractul are o a treia persoană un subantreprenor.Prestatorul se foloseşte de datele Utilizatorului şi le utilizează respectând regulile de liberă circulație a informațiilor conf. legii CXII din2011 cu toate

modificările în vigoare (vezi:Informații despre utilizarea datelor)


16. ALTE INSTRUCȚIUNI


Pagina de web are tol informativ, şi orice folosință de către Utilizator se face pe propria răspundere. Prestatorul nu răspunde pentru pagubele Utilizatorului sau a terțelor persoane ce derivă din folosirea lui şi nu dą despăgubiri.


Cãinii din anunțul de pe pagina de web nu sunt proprietatea Prestatorului.Prestatorul pe pagina de web numai tranzacția plăților între utilizatori o asigură conform anunțului. Numai de acestea răspunde Prestatorul.


Prestatorul nu se amestecă în problemele de divergență intre Utilizatori şi Prestatorul este scutit de probleme de despăgubiri. Prestatorul nu răspunde de conținutul anunțurilor de pe pagina sa. Câinii din anunțuri,predarea lor,transportul lor are loc conform ìntelegerii între Utilizatori fără ca Prestatorul să se implice.


Utilizatorul odată cu comanda recunoaşte şi acceptă Clauzele Contractuale Generale şi

Regulile de prelucrare a datelor ale Prestatorului şi le consideră obligatorii de respectat.

Prestatorul declară că pagina sa de anunțuri prezintă siguranță maximă şi corespunde cerințelor neprezentând riscuri. Cumpărarea şi anunțurile de pe pagina de web presupune pentru Utilizator tot acele riscuri şi defecțiuni tehnice ca şi pe alte pagini electronice şi Utilizatorul îşi asumă eventualele riscuri.

Prestatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pagube survenite prin accesarea paginii de web. Utilizatorul îşi asumă solicitarea computerului,respectiv cu protejarea contra datelor ce le accesează şi este obligația sa.


Prestatorul nu răspunde de pagubele care survin şi nu sunt din vina sa şi care pot surveni prin utilizarea paginii de web sau din defecțiuni, sau care pot surveni prin transmiterea mai departe a informațiilor,sau modificarea informațiilor de oricine,sau a viruşilor,a defecțunilor din softer,defecțiunilor din internet,sau alte defecțiuni tehnice din rețea sau linii.


Datele de pe pagina de web,informațiile, designul paginii este protejat prin lege prin drept de autor. Aceste elemente nu pot fi folosite fără acceptul proprietarului Prestatorului şi orice fraudă va suporta vigorile legale. Orice material de pe pagina de web nu poate fi modificat,republicat,repus,publicat sau alte forme de comercializare folosit fără consimțământul proprietarului de web.


Prestatorul poate modifica oricând,unilateral actualele Clauzele Contractuale Generale. Eventualele modificări intră în vigoare imediat. Celelalte puncte vor ramâne valabile. În aceste cazuri părțile vor ține cont de modificările survenite şi le vor respecta însuşindu-le neântârziat.

Părțile cad de accord,că eventualele probleme ivite să fie rezolvate pe cale amiabilă între părți conform articolelor din Clauzele Contractuale Generale.

Orice dispută contractuală survenită părțile încearcă să le rezolve între ele pe cale amiabilă. În caz de nereuşită părțile se pot adresa Camerei de Comerț care are organisme care se ocupă de aceste problemeîn Budapesta sau pe cale legală conform legilor în vigoare.

Prezentul contract conf.legii LXXXI din 1994 are putere de hotărâre legală. Parțile cad de accord sã respecte şi să țină cont de hotărâre juridică.


Actualele Clauze Contractuale Generale este după legile myghiare şi se aplică fără apel.


Budapesta, 2016 decembrie 17