Politica de confidențialitate

Firma Wuuff ca şi wuuff.dog ,pagină web funcționează şi în continuare vă punem la dispoziție informații despre gestionarea datelor.

Gestionarea datelor personale este cuprinsă în prezentul codex de pe pagina web după normele în vigoare şi legile ce se referă la practicile de a proteja persoanele care dau informații pe această pagină şi vă aducem la cunoştința următoarele posibilități.

Cine gestionează datele declară că ține cont de faptul că protejarea datelor personale conform legii de liberă circulație a informațiilor 2011.CXII le respectă şi le foloseşte numai pentru scopul pentru care a primit împuternicire şi consimțământ.

Informarea de gestionare a datelor şi a modului de folosire a serviciilor de pe pagina web sunt parte integrantă a condițiilor contractuale.


Cine foloseşte datele personale prin această pagină web i se pune la dispoziție informațiile minime conform legilor.

1.Datele firmei care se foloseşte de datele clientului:

Numele firmei: Wuuff Kft.
Sediul firmei: 2132 Göd Hunyadi utca 18.
Număr de înregistrare: Cg. 13-09-184810
Firmă înregistrată la :Tribunalul firmelor din Budapesta
Cod unic de identificare fiscală : 2584348-2-13
Număr de telefon: +36 30 384 5524
Email: help@wuuff.dog
Datele sunt încă în prelucrare la Direcția de gestionare a datelor.

2. DESPRE DATELE PERSOANEI CINE FOLOSESTE PAGINA WEB

Cine accesează pagina cu anunțuri o poate face fără ca să dea vreo informație despre persoana sa sau să se înregistreze.
În schimb plăți de avansuri sau plăti în totalitate a cățelului sau pentru a da anunțuri pentru câini de vânzare, este necesar de a furniza date personale.
Plata avansului,cumpărarea sau postarea anunțului este legată de o procedură de înregistrare. Pentru înregistrare se cer numai acele date personale care respectă legea de liberă circulație a informațiilor din 2011.CXII conform punctului3.&.2 şi care definesc datele personale. Datele conform paragrafului3.&.3 specifică care sunt datele care nu vor fi cerute.

Datele furnizate trec în banca de date a proprietarului paginii web.

Datele obligatorii care sunt cerute de la persoana care vrea să posteze anunţuri:

 • numele
 • emailul
 • parola
 • telefonul sau mobilul
 • țară, oraş
 • numele de canisă

Se mai pot cere de la persoana care vrea să posteze anunțuri şi:

 • pagina web al canisei
 • pagina lui de facebook

De la cumpărător se cer:

 • numele
 • emailul
 • parola

În banca de date a utilizatorului pagina web pot ajunge între altele, următoarele date:

 • timpul când a avut loc cumpărarea
 • prețul de cumpărare
 • cât a fost avansul
 • ce câine s-a cumpărat şi toate informațiile legate de persoana care l-a cumpărat
 • data la care s-a pus anunțul şi de câte ori s-a pus
 • de câte ori s-a vizualizat anunțul si la ce oră

Înregistrarea datelor şi folosirea datelor se face voluntar şi numai cu consimțământul celui ce le-a furnizat. Cine foloseşte această pagină , înainte de a finaliza plățile ia la cunoştință şi îşi dă consimțământul despre regulile mai sus menționate.

Datele sunt folosite numai în scopurile mai sus menționate.În alte scopuri trebuie cerut consimțământul şi trebuie completate rubrici în acest scop şi care nu sunt obligatorii.

În acest caz se cer:

 • nume
 • email
 • număr de telefon

Consimțământul se poate retrage oricând fãră nici o problemă existând un spațiu special în acest caz, la rubrica informații.

Pentru o cât mai bună funcționare a paginii apar şi cooke-urile. Acestea sunt informații pe care serverul le trimite şi cel ce accesează pagina le trimite serverului înapoi. În concluzie este o informație prin care se poate identifica utilizatorul. Aceasta ajută să formeze o imagine despre cerințele celor ce accesează pagina şi ajută la optimizarea cerințelor de pe piață. Marea majoritate acceptă cooke-urile, dar are posibilitatea să refuze acest lucru. Prin refuz s-ar putea ca anumite informații să nu le obțină,să nu-i fie accesibile.

3. Legea care permite prelucrarea, preluarea şi circulația datelor este conform legii 2011 CXII 5&(1) punctul a) cu consimțământul utilizatorului.

4. Scopul folosirii datelor

Pe pagină datele furnizate şi care ajung în banca de date ale utilizatorului sunt date personale,date ale cumpărătorului şi preferinţe ale cumpărătorului. Date care sunt folosite în scopul optimizării cererii şi ofertei. Care sunt scopurile:

 • din punct de vedere juridic să fie respectate obligațiile şi îndatoririle utilizatorului cât şi celui ce foloseste datele.
 • să posteze anunțurile
 • să prelucreze anunțurile
 • prelucrarea şi transmiterea informațiilor în sistem
 • să asigure funcția de serviciu pentru relațiile cu clienții
 • să asigure modalitățile de plată (pentru rezervare sau plata integrală a cățelului ales)
 • să se ocupe şi cu îndeplinirea şi asigurarea altor servicii cuprinse în anunț.
 • să dezvolte calitatea serviciilor prestate şi a produselor
 • toate acestea fiind posibile prin prisma prelucrării datelor şi preferințelor cumpărătorului

Prelucrarea datelor se face numai în aceste scopuri şi este interzisă folosirea lor în alte scopuri.
Cine prelucrează datele nu furnizează datele altor persoane intermediare, cu excepția când organele judiciare cer acest lucru. Datele cumpărătorului mai pot fi furnizate şi unor firme de expediție, în cazul când marfa va fi expediată ,prin intermediul acestor firme. Dar şi în aceste cazuri firmele de expediție respectă legile în vigoare şi nu furnizează datele altor utilizatori.

5. Cât timp sunt stocate informațiile

Datele sunt stocate până la finalizarea scopului pentru care au fost furnizate sau până când furnizorul cere stergerea lor. Şi datele personale sunt stocate conform legilor în vigoare.

6. Ștergerea datelor

Dacă din diferite motive contractul de cumpărare nu se finalizează,
cumpărătorul are dreptul să ceară ștergerea datelor personale din banca de date prin intermediul cererii depuse la emailul help@wuuff.dog. Prelucrătorul de date are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare să radieze datele şi să înştiințeze cine a cerut acest lucru. Odată șterse datele nu mai pot fi repuse.

7. Cine se ocupă cu prelucrarea datelor

Datele furnizate sunt prelucrate numai conform prevederilor legale.

Datele personale nu pot fi date la terțe persoane decât numai cu scopul de prelucrare conform legilor în vigoare şi nu pot fi folosite în scopuri personale şi mai mult au obligația să le păstreze şi să le stocheze. Cine prelucrează datele le pune la dispoziție şi le foloseşte conform reglementărilor.

Fac excepție anumite cazuri care conform legilor este obligat să le furnizeze şi să le pună la dispoziție.Dar acestea sunt numai cazuri speciale.În acest caz înainte de a furniza datele către organul ce le solicită se va analiza cu strictețe dacă cererea este întemeiată şi dacă se respectă prevederile legale.

Prelucrarea datelor în cazul de față este identic cu cele de la punctul 1.

Cine prelucreaza datele îşi rezervă dreptul de a cere informații suplimentare dacă este cazul.

8. Despre siguranța păstrării datelor şi ce măsuri se iau

Datele suntdepozitate în sistemul electronic al calculatorului în banca de date. Cine foloseşte sau prelucrează datele are la dispoziție dispozitive de siguranță care nu permite scurgerea de informații sau date.Numai prin aprobări speciale se pot transmite mai departe ,se pot modifica, șterge sau prelucra datele.

Cine prelucrează datele atrage atenția utilizatorului că transmiterea mai departe prin internet dau posibilitatea ca acestea să ajungă în mâna celor
care le pot folosi în scopuri neloiale şi că pot fi modificate nedorit.

Cine prelucrează datele răspunde de siguranța lor şi foloseşte toate pârgiile tehnice pentru a realiza asta,protejează datele personale împotriva celor ce ar vrea să ajungă la ele sau să le modifice sau să le facă publice sau să le radieze sau să le distrugă.

Cine prelucrează datele nu răspunde pentru scurgerea de date din sistem, întrucât el respectă toate măsurile de siguranță.

9. Drepturile utilizatorului în legătură cu datele personale furnizate

Utilizatorul,după cunoașterea condițiilor poate decide livrarea datelor personale.

Utilizatorul poate cere de la persoana care prelucrează datele:

 • instrucțiunile despre modul cum foloseşte datele personale
 • dacă datele pot fi înlocuite cu altceva
 • datele personale(ìn afara celor obligatorii) să le şteargă sau să le blocheze

La cererea utilizatorului, prelucrătorul de date dă informații despre modul cum a prelucrat datele utilizatorului şi cu ce scop le-a folosit,dispoziții legale şi durata lor,numele prelucrătorului de date adresa şi ocupația. În cazul când datele dunt furnizate mai departe se va preciza la cine şi suportul legal. Prelucrătorul de date este obligat ca în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 30 zilesă dea răspuns utilizatorului la cererile scrise şi să-l informeze în
legătură cu solicitările lui. Informațiile se dau fără perceperea de taxe dacă care ce cere informația nu a mai solicitat o astfel de informare în anul curent.
În alte cazuri se percep taxe. Taxa se percepe prin procedură contractuală între părți. Taxa se restituie numai dacă datele nu au fost folosite conform prevederilor legale sau dacă se dau informații greşite. Dacă datele personale nu corespund cu realitatea , cel care prelucrează datele are dreptul să facă modificarea de rigoare.

Datele personale se radiază în cazul când:

 • nu se respectă prevederile legale
 • la cererea utilizatorului
 • daca au lipsuri sau sunt eronate ( cu excepţia în care legea permite)
 • când s-a expirat scopul pentru care au fost depozitate sau timpul legal de depozitate
 • prin decizie judiciară sau pe alte căi legale

În schimbul radierii cel care prelucrează datele, la cererea utilizatorului poate suspenda datele personale daca e în interesul său. Astfel datele personale se pot utiliza până când nu are loc radierea.

Prelucrătorul de date nu-şi asumă răspunderea față de utilizator, dacă datele furnizate sunt incorecte ,sunt cu lipsuri sau cu alte erori sau cu rea intenţie şi nu se poate stabili vina celui care le-a furnizat.

Despre toate modificările survenite utilizatorul are obligația să înştiințeze pe toţi cei la care a furnizat datele. Aceasta se poate face numai dacă modificarea nu încalcă prevederile legale de prelucrare a datelor. Dacă prelucrătorul de date nu sterge sau nu rectifică în termen de 30 zile, utilizatorul se poate adresa cu cerere scrisă, pentru lămuriri legale de ce nu s-au efectuat radierea sau rectificarea. În cazul în care cererea este refuzată, utilizatotul are dreptul la soluționare legală sau să se adreseze la alte forumuri.

Cu privire la folosirea datelor,modificarea lor,radierea sau suspendarea,
utilizatorul poate cere informații de la emailul help@wuuff.dog a
prelucrătorului de date.

10. Posibilități legale

Utilizatorul poate reclama direct la prelucrătorul de date dacă datele nu corespund cu realitatea. Utilizatorul care crede că prelucrătorul de date nu-i respectă drepturile legale se poate adresa la tribunalul din raza căruia
funcționează utilizatorul sau la forumul care se ocupă cu protejarea şi circulația informațiilor emailul ugyfelszolgalat@ naih.hu Acest drept este prevăzut şi în legea din 2011.CXII.

Utilizatorul poate să protesteze în legătură cu folosirea datelor când,

 • când datele nu sunt folosite conform legilor în vigoare
 • când datele prelucrate sunt folosite în scopul unor interese personale,
 • excepție fac numai acele cazuri prevăzute de lege
 • când datele personale sunt folosite în scopuri de testare a pieții sau de cercetare
 • sau în alte scopuri prevăzute dr lege

Prelucrătorul de date trebuie să ia hotărârea şi să dea răspuns în scris utilizatorului, în termen de 15 zile de la sesizarea acestuia. Dacă prelucrătorul de date constată nereguli în legătură cu datele furnizate de
utilizator înştiințează şi transmite mai departe neregurile sezizate, înştiințează pe toţi beneficiarii. Dacă utilizatorul nu este de acord cu
hotărârea adusă de prelucrătorul de date sau prelucrătorul de date depăşeşte termenul legal şi nu primeşte răspuns,atunci utilizatorul se
poate adresa în termen de 30 de zile la judecătorie.

Pe pagina de reclamă wuuff.dog utilizatorul acceptă prelucrarea datelor conform celor menționate de mai sus.

Budapesta, 2017 .01.16.

Acest site foloseste cookies pentru a avea parte de cea mai bună experiență online.

Folosind acest site, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor în conformitate cu politica de confidențialitate. Alte informații