Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a Wuuff Kft. -nek mint a www.wuuff.dog webcímen található weboldal üzemeltetőjének (cégjegyzékszám: Cg.13-09-118887, székhely: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.) - a továbbiakban: Szolgáltató - és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél - a továbbiakban: Felhasználó - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Wuuff Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-184810
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató adószáma: 25843480-2-13
A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 384-5524
A Szolgáltató weboldala: wuuff.dog
A Szolgáltató e-mail címe: help@wuuff.dog
Adatvédelmi nyilvántartási száma: bejegyzés alatt

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Felhasználó az oldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2016. december 17. napjától visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és megtekinthető a Szolgáltató wuuff.dog weboldalán és letölthető a https://wuuff.dog/hu/aszf linken. A jelen ÁSZF-t a Szolgáltató iktatja, a jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában, annak a Felhasználó által történő kifejezett elfogadásával és elektronikus aláírásával kerül megkötésre. A jelen ÁSZF írásba foglalt szerződésnek minősül, mely kizárólag magyar nyelven érhető el és köthető meg. A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

Weboldal hivatalos nyelve a magyar, minden kommunikáció, igényérvényesítés a felület üzemeltetőjével kizárólag magyar nyelven történhet..

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a wuuff.dog weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található hirdetési oldalon keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A weboldalon történő vásárlást az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. Fejezete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

Felhasználó lehet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Felhasználónak minősül a Weblapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált Felhasználó.

Vevőnek minősül az oldalon regisztrált olyan Felhasználó, aki a felületen keresztül foglalja le vagy vásárolja meg a hirdetésben szereplő kutyát.

Hirdető az a regisztrált Felhasználó, aki a Weblapra hirdetést tölt fel és egyben birtokolja a meghirdetett kutya tulajdonjogát vagy a hirdetés feladására megbízással rendelkezik a kutya tulajdonosától.

A Weblapon kizárólag fajtatiszta kutyákat lehet hirdetni. Hirdető garantálja, hogy a hirdetésben szereplő kutya egészséges, rendelkezik a korának megfelelő oltásokkal és papírokkal.

3. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A wuuff.dog weboldalon üzemeltetett hirdetési oldal kutyák hirdetésével foglalkozik. A Weboldalon feltüntetett kutyák a felületen keresztül online, illetve a Hirdető által megadott elérhetőségeken személyesen is megvásárolhatóak.

Bármely Felhasználó díjmentesen kereshet a Weboldalon, valamint kapcsolatba léphet azon Felhasználókkal akik hirdetést adtak fel. Bármely Felhasználó regisztrálhat a Weblapon, így jogosulttá válik hirdetések feladására, vásárlásra illetve sikeres tranzakció esetén a másik fél értékelésére. Szolgáltató hirdetési felületet biztosít Felhasználói részére élő kutyák folyamatos hirdetésére a wuuff.dog weboldalon keresztül. Szolgáltató által ingyenesen biztosított adminisztrátori felületen keresztül helyezheti el a Felhasználó az élő kutya hirdetését.

A Weboldal megtekintése, azon hirdetés elhelyezése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel (az általa megadott elérhetőségeken) és a keresés díjmentes. Felhasználó által történő díjfizetés a Weboldalon keresztül lefoglalt, illetve megvásárolt kutya esetén áll fenn. (lásd: Árak)

4. REGISZTRÁCIÓ, INGYENES HIRDETÉS

A "Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlap értelemszerű kitöltése szükséges mindehhez. A regisztráció sikeréről Szolgáltató email-ben tájékoztatja Egy aktiváló linket küld, mely a regisztráció megerősítésére szolgál. Regisztrációját bármikor törölheti a help@wuuff.dog email címre küldött üzenettel, továbbá a Felhasználó által történő bejelentkezést követően a weblap felületén saját adatlapján is lehetősége van a Felhasználónak a regisztráció törlésére, amennyiben nincs a rendszerben rögzített aktív hirdetése. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a Felhasználó regisztrációjának törléséről. Törlés esetén felhasználói adatai a törlést követően azonnal törlésre kerülnek a rendszerből, ez azonban nem eredményezi a korábbi hirdetésekhez, vásárlásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését. Eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód. A regisztrációval minden Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

Amennyiben az igénybevevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó aki ismételten hamis vagy más okból valótlan adatokat ad meg. Ez esetben igénybe vevő semmilyen kártérítéssel nem élhet, azonban kötelezettséget vállal a Szolgáltató kárának megtérítésére.

Regisztrációt követően a Felhasználó jogosulttá válik hirdetések feladására, továbbá lehetősége nyílik foglaló fizetésére vagy a teljes vételár kiegyenlítésére a felületen keresztül. Felhasználó korlátlan számú hirdetést adhat fel az oldalon. A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított adminisztrátori felületen keresztül töltheti fel hirdetését.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az illegális, törvénybe ütköző hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó email címére automatikus üzeneteket küldjön a weboldalra feltöltött hirdetés feltöltésének tényéről, adatairól, aktuális állapotáról.

5. FELHASZNÁLÓI TARTALOM, HIRDETÉSEK TARTALMA

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelőséggel tartozik mindazon tartalom jogszerűségéért amit a Szolgáltató weblapján közzétesz. Ideértve különösen a hirdetés tartalmát és a hozzá csatolt képeket.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat közzé tesz az oldalon, ezen művek tekintetében a közzétételhez való felhasználói jogokkal rendelkezik. Ezen művek tekintetében bármely jogcímen felmerülő díjak a Felhasználót terhelik.

Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért vagy jogsérelemért a Felhasználó közvetlenül felel.

6. HIRDETÉSEK TÖRLÉSE , KORLÁTOZÁSA

Szolgáltató a jogszabályba ütköző, jóízlést sértő továbbá az oldal felépítésébe nem illő adatokat, képeket, információkat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak egyéb okból nem megfelelő vagy a bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult törölni a rendszeréből.

Szolgáltató továbbá jogosult az alábbi pontok megsértése, megvalósulása esetén törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába átsorolni:

 • Felhasználó ugyanarról a kutyáról egyidejűleg több hirdetést tölt fel vagy egy hirdetésben több kutyát hirdet.
 • Felhasználó nem kutyát hirdet meg (bármilyen más élő állatot, tárgyat, használati eszközt, egyéb terméket, szolgáltatást stb.).
 • Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kutyafajta kategóriájában helyezi el.
 • Felhasználó a hirdetéshez csatolt képet utólagosan manipulálja, azon hirdetést helyez el.
 • A hirdetésnek a meghirdetett élő kutyával kapcsolatos, lehető legrészletesebb információkat kell tartalmaznia.
 • A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
 • Amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Szolgáltató tudomására.

7. FIZETÉSRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Szolgáltató a Felhasználónak lehetőséget biztosít, hogy az általa lefoglalni vagy megvásárolni kívánt kutyát a weboldalon keresztül a Hirdető által feltüntetett vételáron megvásárolja vagy lefoglalja.

Hirdető megbízása alapján Szolgáltató a wuuff.dog weboldalon meghirdetett kutya tekintetében beszedi Vevőtől a kutya foglalóját vagy teljes vételárát a VIII. pontban meghatározott fizetési módok egyikén. Hirdető a Szolgáltató adminisztrációs felületén történő regisztrációjával a jelen megbízási szerződést elfogadja.

Díjfizetési kötelezettség csak és kizárólag az oldal fizetési szolgáltatásának igénybevételével keletkezik az oldalon lefoglalt vagy megvásárolt kutya tekintetében és kizárólag a Hirdetőt terheli. A fizetési szolgáltatás díja a kutya vételárának 8 százaléka de minimum 8000 Forint + ÁFA. Szolgáltató a Hirdető részére számlát állít ki, melyet email-ben, elektronikus formában küld meg a Hirdető részére.

Hirdető hozzájárul, hogy a sikeresen visszaigazoltnak minősülő eladási ügylet létrejöttét követően a Szolgáltató a Hirdető bankszámlájára tovább utalja a szolgáltatás díjával csökkentett vételárat vagy foglalót. Az elszámolás során ezáltal Felek megegyeznek, hogy a Szolgáltató az oda-vissza utalás helyett a folyamat egyszerűsítése érdekében levonja a szolgáltatás díjának ellenértékét a Hirdető javára beszedett pénzösszegből, majd az ily módon csökkentett összeget utalja át a Hirdető bankszámlájára a sikeres visszaigazolást követő 48 órán belül.

Szolgáltató csak és kizárólag a szolgáltatás díjáról állít ki számlát a Hirdetőnek. Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a kutya teljes vételáráról számlát vagy nyugtát állít ki Vevő felé a kutya teljes vételáráról az átadás során. Szolgáltató minden szükséges adatot a Hirdető rendelkezésére bocsát a számla kiállításához.

Vevő a Szolgáltató fizetési szolgáltatásának használatba vételével a jelen megbízási szerződést elfogadja. A vételár vagy foglaló átvételéről Szolgáltató átvételi nyomtatványt állít ki Vevő részére a vételár vagy foglaló beérkezését követően. Vevő a fizetéssel egy időben hozzájárul, hogy az átvételi nyomtatványt Szolgáltató elektronikus úton küldje meg számára.

Szolgáltató által biztosított fizetési szolgáltatás nem minősül és nem tekinthető letéti szolgáltatásnak, mivel Szolgáltató a fizetési szolgáltatás igénybevétele esetén garanciát nyújt Felhasználó felé a weboldalon megjelent hirdetések tekintetében.

8. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

Szolgáltató a Vevő által leadott vásárlás visszaigazolásában feltünteti a kutya Hirdető által megadott teljes vételárát vagy a kutya foglalójának pontos összegét (foglalás esetén), azaz a fizetendő végösszeget. Továbbá feltüntet a visszaigazolásban minden szükséges adatot és tájékoztatást ami elengedhetetlen a sikeres fizetési tranzakció végrehajtásához (pontos végösszeg, tájékoztatás a fizetési módokról, rendelés azonosító száma, stb.).

Vevő a foglalót illetve a teljes vételárat az alábbi módokon fizetheti meg a Szolgáltató részére:

8/1. Fizetés bankkártyával:

A megrendelés végösszegének vagy a foglaló (Vevő választása szerint) azonnali kifizetése történhet a Borgun rendszerén keresztül. A rendszer biztonságos csatornákat használ és automatikusan működik. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Borgun nem kap értesítést a Szolgáltatótól. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat nem tárolja. A kártyás fizetéshez az Ön által használt internetes böngészőnek támogatnia kell az SSL titkosítást. A rendelés végösszegeként feltüntetett összeg azonnal zárolásra kerül az Ön folyószámláján.

8/2. Fizetés banki átutalással:

Ez esetben a Vevő a kutya teljes vételárát vagy a foglalót (Vevő előzetes választása szerint) a kutya átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató (Wuuff Kft.) Raiffeisen banknál vezetett 12010855-01583745-00100004 számú bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a kutya átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult, melyről Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Vevőt és a Hirdetőt is. Banki átutalás esetén a fizetési határidő 2 munkanap.

A fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a foglaló vagy a teljes vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségének késedelme okán a foglaló vagy a teljes vételár nem kerül a Szolgáltató által megjelölt határidőig jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. A Szolgáltató köteles a Vevőt a vevői késedelem okán történő elállása esetén az elállásról haladéktalanul e-mailben tájékoztatni.

9. FOGLALÁS, VÁSÁRLÁS MENETE

A kutya foglalójának vagy teljes vételárának kiegyenlítése a felületen keresztül regisztrációhoz kötött (Regisztráció lépéseit lásd. a 4. pontban).

Felhasználónak lehetősége van a weboldal listájában szereplő kutyák közül az általa választott kutya tekintetében az adott kutya foglalójának vagy teljes vételárának kiegyenlítésére.

Vásárlás menete

A regisztrált Felhasználó kiválasztja a Weblapon lévő listából az általa választott kutyát és ráklikkel a Vásárlás gombra. Felhasználónak lehetősége van foglaló fizetésére vagy a kutya teljes vételárának kiegyenlítésére a felületen keresztül.

Foglaló fizetése esetén a foglaló összege a kutya vételárának 25%-a, de minimum 20.000 Ft. A hirdetési oldalon sikeresen megfizetett foglalót követően a Felhasználóknak választásuk szerint lehetőségük van a kutya fennmaradó vételárának a kiegyenlítésére is a lefoglalt kutyáim menüpontra való kattintást követően.

A foglaló és a teljes vételár pontos összegét feltünteti a rendszer. Felhasználó kiválasztja az általa választott tranzakciót és folytatja a vásárlást. A fizetés előtt a Vevő megismeri és magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.


A vásárlás véglegesítését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő két évig őrzi.

A vásárlás végösszegeként megjelölt ár minden esetben a bruttó árat jelenti. Az ár a felhasználó által kiválasztott valutanemben kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató lehetővé teszi a hirdetési oldalon található kutyák árváltoztatásának jogát a Hirdető számára. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már lefoglalt vagy megvásárolt kutyák vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a kutya közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Hirdető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Hirdető felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A fizetési tranzakciók feldolgozása nyitvatartási időben, hétköznap reggel 8 és 19 óra között történik. A fentebb megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a foglaló vagy a teljes vételár megfizetésére, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

A fizetési tranzakciót követően Vevő kap egy automata rendszerüzenetet a vásárlásról, ami tartalmaz minden fontos információt a vásárlással kapcsolatban és a tranzakció egyedi azonosító számát. A vásárlás végleges visszaigazolására a Hirdetővel való egyeztetés után kerül sor.

A vásárlást követően Szolgáltató értesíti a Hirdetőt, hogy az általa hirdetett kutyát lefoglalták, illetve megvásárolták. Hirdetőnek 24 óra áll rendelkezésére visszajelzés küldésére Szolgáltató felé, hogy az adott kutya rendelkezésre áll e vagy más részére értékesítésre került.

Amennyiben a kiválasztott kutyát más részére értékesítették vagy egyéb okból kifolyólag már nem eladó, illetve ha a Hirdető nem jelez vissza a megadott határidőn belül, a foglalás illetve vásárlás törlésre kerül. Továbbá az adott kutya hirdetését a Szolgáltató törli a felület rendszeréből. Vevő minden lépésről email-ben tájékoztatást kap a Szolgáltatótól. Ez esetben a Szolgáltató a Vevő által a rendeléskor megfizetett összeget teljes egészében visszatéríti a Vevő részére, kivéve ha a Vevő másik kutyát szeretne választani. Ez esetben a korábban megfizetett vételár beszámításra kerül az újonnan kiválasztott kutya vételárába.

Amennyiben a kiválasztott kutya rendelkezésre áll a Hirdetőnél, Szolgáltató megküldi a vásárlásról szóló végleges visszaigazolást a Vevőnek. Ezt követően Vevő kötelessége haladéktalanul, 24 órán belül felvenni a kapcsolatot a Hirdetővel a további ügyintézést illetően.

10. ÁTADÁS VISSZAIGAZOLÁSA

A Hirdető felé való kifizetés feltétele a Vevő részéről történő sikeres átadás tényéről szóló visszaigazolás Szolgáltatóhoz történő beérkezése. Az átadás sikerességének igazolása minden esetben a Hirdetőt terheli (adás-vételi szerződés,fotókészítés stb.).

A kutya átadásának tényéről és sikerességéről Hirdető jelentést tesz kizárólag az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül. A bejelentéssel egy időben Hirdető értékeli a Vevőt az erre szolgáló elektronikus felületen. A bejelentésről a Szolgáltató és a Vevő is elektronikus úton (email) értesítést kap.

A Vevői értesítés felhívja Vevő figyelmét, hogy igazolja vissza, hogy valóban átvette-e sikeresen az adott kutyát, illetve felhívja Vevő figyelmét a Hirdető értékelésének lehetőségére. A sikeres visszaigazolás megküldésével egyidejűleg Vevő elismeri, hogy a megvásárolt kutya az átvételkor szemmel láthatóan egészséges és rendelkezik minden olyan dokumentummal melyeket a hirdetésben a Hirdető feltüntetett és a kutya vételárában szerepeltetett. Törzskönyves kutya vásárlása esetén Vevő elfogadja, hogy a törzskönyvet a Hirdető, annak elkészültét követően juttatja el számára az Eladói Etikai kódexben leírtaknak megfelelően.

Vevő az értesítéstől számított 48 órán belül köteles visszaigazolni a kutya sikeres átvételét. A megadott visszaigazolási határidő elmulasztása esetén Szolgáltató vélelmezi, hogy az átadás sikeresen megtörtént és a kifizetés automatikusan megtörténik Hirdető felé.

11. FELHASZNÁLÓI ÉRTÉKELÉS

Regisztrált Felhasználóknak az adott kutya sikeres átadásának tényéről szóló visszaigazolás Szolgáltatóhoz való beérkezését követően lehetőséget biztosítunk a weboldalon a másik fél értékelésre.

Az értékelés megírása önkéntes, ezzel a Felhasználók elősegítik más Felhasználók megfelelő tájékozódását.

Az értékelés írása kifejezetten erre a célra biztosított adminisztrátori felületen történik. Az értékelés során a rendszer automatikusan felkínál pár kérdést, melyeket a kérdések mellett feltüntetett csillagok megjelölésével lehet értékelni. Az 5 csillag bejelölése adja a legjobb értékelést, míg ennek értelmében az 1 csillag bejelölése jelenti a legrosszabb értékelés megadását. Ezt követően a rendszer lehetőséget biztosít szabadszavas értékelésre is.

A szabadszavas értékelés lehet pozitív vagy negatív hangvételű de kizárólag az adott kutyával, illetve az adott kutya átadása során a Felhasználók által tanúsított viselkedéssel lehet kapcsolatos.

Felhasználó köteles vélemyényét jól átgondoltan kialakítani, annak tudatában, hogy értékelése minden Felhasználó számára hozzáférhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. A felhasználói értékelés írásban történik és nem tartalmazhat becsmérlő, más szemyélyiségi jogait sértő kifejezéseket. Ilyen kifejezésket tartalmazó értékelések tekintetében Szolgáltató fenntartja magának a jogot az értékelés törlésésre.

Értékelés írása esetén Felhasználó hozzájárul, hogy ezt a tartalmat módosítva, moderálva vagy akár lefordítva a Szolgáltató felhasználja promóciós célokra.

Értékelésekkel kapcsolatos panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek bármelyikén jelezhető Szolgáltató felé. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt értékelést törölje valamint felfügessze az adott értékelést írt Felhasználó jogát értékelések feltöltésére vonatozóan.

12. VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

12/1 Foglalás visszamondására vonatkozó feltételek

Vevő a kutya lefoglalását követően 24 órán belül lemondhatja a foglalását a Lefoglalt kutyáim menüpontra való kattintást követően az adott kutya kiválasztása után. Ez esetben a foglaló teljes összegét visszatérítjük ugyanazon a módon, melyet Vevő alkalmazott a fizetés során. A fizetés módjától függően 1-7 munkanapon belül íródik jóvá Vevő számláján a visszatérített teljes összeg. A 24 óra leteltét követően történő indokolatlan lemondás esetén vevő tudomásul veszi, hogy a foglaló összegét elveszti.

24 órán túl történő lemondás esetén a foglaló összege csak és kizárólag az alábbi esetekben kerül visszautalásra Vevőnek:
Abban az esetben, ha a már megfizetett foglalót Vevő adott kutya esetében lemondja és ezzel egy időben kéri a foglaló beszámítását másik kutya tekintetében.

Illetve a lefoglalt, de még át nem vett kutya alábbi egészségügyi problémái esetén:

 • Lágyéksérv,
 • 2-4 patella,
 • 2-4 szívzörej,
 • Szem durva elváltozási (pl. vakság),
 • Hallás (süket, akár az egyik fülére is),
 • Egyéb más, súlyos genetikai öröklött vagy született betegség,
 • Egyéb más, olyan sérülés vagy változás, ami a lefoglalt kutya jellemzőit visszafordíthatatlanul megváltoztatja,
 • Elpusztul

Amennyiben a Hirdető hibájából az átadás meghiúsul és ennek tényéről az indok pontos megjelölésével Vevő értesíti Szolgáltatót az átadás meghiusúlását követő 24 órán belül, Szolgáltató visszatéríti a teljes foglalót vagy vételárat Vevő számára és lehetővé teszi a Hirdető értékelését a felületen keresztül.

Ilyen indoknak minősül különösen ha:

 • A hirdetésben szereplő kutya és a Hirdetőnél lévő kutya szemmel láthatóan nem azonos.
 • A kutya nem felel meg a hirdetésben szereplő egyéb feltételeknek (chip, oltási könyv hiánya, egészségi állapot, származási probléma stb.).
 • A kiválasztott kutya túlzott félelmet vagy agressziót mutat és ennek ismeretében Vevő el kíván állni a kutya megvételétől.
 • A kiválasztott kutya szülei nem rendelkeznek a hirdetésben feltüntett egészségügyi szűrésekkel és kiállítási eredményekkel, ezeket Hirdető a Vevő kérésére nem tudja hiteles dokumentumokkal alátámasztani.

12/2 Foglaló kétszeresének követelésétől való elállás

Foglaló fizetése esetén Vevő elismeri, hogy a kutya élőlény és eláll a foglaló kétszerésének követelésétől abban az esetben ha a Hirdető hibáján kívül eső okból a Hirdető nem tudja számára az adott kutyát átadni.

Ilyen oknak minősül különösen, de nem kizárólalgosan ha:

 • A tervezett párosításból nem születnek kölykök, a szuka nem fogant meg vagy a kölykök halva születnek.
 • A tervezett párósítás módosulása esetén, ha a választott kannal nem sikerül pároztatni és ennek következtében Hirdető úgy dönt, hogy másik kannal fedeztet.
 • Már megszületett kölykök esetén, ha kölyökkori elhalálozás történt vagy olyan betegségben szenved a kölyök, melyet születésekor még nem lehetett tudni.

Szolgáltatót minden esetben csak és kizárólag a foglalóval azonos összeg visszatérítése terheli.

Vevő tudomásul veszi, hogy a foglaló kétszeresének visszatérítése csak abban az esetben terheli Hirdetőt, amennyiben más számára értékesítette az adott kutyát. Ez esetben Vevő követelését közvetlenül a Hirdető felé érvényesítheti.

12/3 Foglaló megtartására vonatkozó feltételek

24 órán túli - a 11/1-es pontban meghatározott eseteken kívüli - Vevői visszamondás esetén Hirdető jogosulttá válik a foglaló megtartására. Amennyiben a kutya teljes vételára megfizetésre került, úgy a foglalóval csökkentett összeget a szolgáltató visszatéríti a Vevő részére.

Amennyiben Vevő hibájából történően az átadás meghiúsul, Hirdető a foglaló összegére jogosulttá válik és más részére értékesítheti az adott kutyát. Szolgáltató jogosulttá válik a vásárlás törlésére.

Vevő szerződésszegésének minősül különösen ha:

 • A fizetést követően nem veszi fel a kapcsolatot haladéktalanul ( 24 óra) a Hirdetővel a kutya átvételének ügyében.
 • Nem érkezik meg Hirdetőhöz az általuk egyeztetett időpontban és a megadott elérhetőségeken nem érhető el a Hirdető számára az egyeztetett időpontot követő 2 napon belül.
 • A Vevő nem jelent meg a Hirdető és a Vevő által egyeztett időpontban és az ezt követő 2 napon belül sem veszi át az adott kutyát.

13. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA, JOGSZAVATOSSÁG ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁG

13/1 Elállás és felmondás joga

A Felhasználó a fogyasztó és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet értelmében, a kormányrendelet 20§-a szerinti indoklás nélküli elállási és felmondási joggal rendelkezik a szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabály szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő. A szolgáltatás nyújtására jelen ÁSZF-ben meghatározott, a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett Szolgáltatás nyújtását a jelen szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20§ (2) bekezdés b, pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően megkezdje, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indoklás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően Felhasználó felmondási jogát elveszti.

A fogyasztó elállási/felmondási jogát a mellékletben található nyilatkozat - minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztót terheli annak bizonyítása hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, az ezt tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy a nyilatkozat-mintát köteles eljuttatni a jelen tájékoztató 1. pontjában található címre (elektronikus vagy postai úton).

13/2 Szolgáltatás megkezdésére irányuló vevői nyilatkozat

Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő határozott nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy Szolgáltató az általa nyújtott biztonságos fizetési szolgáltatás és Wuuff garancia nyújtását 14 napon belül megkezdje. Vevő tudomásul veszi, hogy a felmondás jogát a szolgáltatás egészésnek teljesítését követően elveszti.

13/3 Jogszavatosság, kellékszavatosság

Szolgáltató nem tartozik a hirdetésben szereplő kutyák tekintetében semmilyen formában jog és kellékszavatosággal, mivel ezen kutyák nem képezik Szolgáltató tulajdonát. Vevő ilyen irányú követelései tekintetében Hirdető tartozik felelőséggel az adott kutyára vonatkozóan.

14. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS RENDJE

A Szolgáltató a Felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Felhasználók az alábbi címeken érhetnek el:

Ügyfélszolgálati címe: 1103 Budapest, Kőér utca 2. a. lház.
Internet (webcím): wuuff.dog

A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elektronikus úton megküld a Vevőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s azt elektronikus úton megküldi a Vevőnek.

A fenti címeken elektronikus úton megküldött panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a választ 1 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó adatait – a Kártyakibocsátó kivételével - harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd: Adatkezelési tájékoztató).

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A weblap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bármilyen használata valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége. A használatból eredő bármilyen kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik.

A honlapon a hirdetésekben szereplő élő kutyák nem képezik a Szolgáltató tulajdonát.

Szolgáltató kizárólag a weboldalon keresztül történő biztonságos fizetési tranzakciót és a hirdetési felületet biztosítja Felhasználók között. Ezen ügyletekre terjed ki Szolgáltató felelőssége.

Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitába, bármilyen vitás ügy esetén Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, kártérítéstől. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapra feltöltött hirdetésekkel kapcsolatban. A hirdetésben szereplő kutya átadása, szállítása a Szolgáltatótól függetlenül zajlik le Felhasználók közös megegyezése alapján.

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési tájékoztatóját ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett hirdetési oldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A weboldalon való vásárlás és hirdetés feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A weboldalon található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a Felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni.

A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a szerződő felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

A jelen szerződés a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény szempontjából egyben választottbírósági szerződésnek is minősül. Szerződő felek megállapodnak, hogy a választottbírók száma egy és az eljárásra a Választottbíróság eljárási szabályzata az irányadó.

A jelen ÁSZF-re, valamint az ez alapján létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Budapest, 2016. december 17.

1. számú melléklet:

Felmondási nyilatkozat-minta

Címzett:

Alulírott ................................. kijelentem, hogy gyakorlom a felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Fizetési szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének időpontja:

Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapon benyújtott nyilatkozat esetén )

A fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes kérésére tette meg és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondás jogát.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondás jogát a szolgáltatás nyújtásásra ( jelen esetben fizetési szolgáltatás) irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett kérésére továbbá előzetes beleegyezésével kezdte meg és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszti.