Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Wuuff Kft.-nek, mint a wuuff.dog webcímen található weboldal üzemeltetőjének - a továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési tájékoztatója.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a Weboldal Felhasználó Adatbázisával kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Felhasználó adatvédelemhez fűződő jogait, erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva csak és kizárólag olyan terjedelemben kezeli és tartja nyilván a hirdetési oldalon regisztrált Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat, amelyhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Weblap használatának és azon igénybe vehető Szolgáltatáso(k) feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Felhasználók által a hirdetési oldal megfelő működéséhez szükséges személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önkéntesen bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az adatkezelési tájékoztató nem vonatozik.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő neve: Wuuff Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13-09-184810
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Az Adatkezelő adószáma: 25843480-2-13
Az Adatkezelő telefonszáma: +36 30 384-5524
A Szolgáltató e-mail címe: help@wuuff.dog
Adatvédelmi nyilvántartási száma: nyilvántartásba vétel alatt

2. KEZELT ADATOK

A hirdetési oldal megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A kiválasztott kutya lefoglalásához és a megvásárlásához illetve az eladni kívánt kutya hirdetésének feladásához személyes adatok megadása szükséges. A foglalás, a vásárlás és a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő semmilyen esetben nem kéri.

A Felhasználó által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Weboldal Felhasználó Adatbázisában.

A Hirdetőtől kért kötelezően megadandó személyes adatok:

 • felhasználó neve
 • e-mail cím
 • jelszó
 • telefonszám vagy mobilszám
 • ország és város meghatározása
 • kennel név megadása

A Hirdetőtől kért eshetőlegesen megadandó személyes adatok:

 • kennel weboldala
 • Hirdető Facebook oldala

A Vevőtől kért személyes adatok:

 • felhasználó név
 • e-mail cím
 • jelszó

A Felhasználói Adatbázisban rögzítésre kerülnek a Felhasználó szokásairai vonatkozó adatok, többek között:

 • vásárlások időpontja
 • vásárlások értéke
 • előlegzés mértéke
 • vásárolt kutyák és a kutyákhoz szorosan hozzátartozó információ
 • hirdetés feladásának ideje, gyakorisága
 • a felület látogatásának ideje

Az adatrögzítés és kezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A Felhasználóknak a fizetés véglegesítését megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatót. A fizetés feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése és Felhasználó által történő elfogadása.

Közvetlen üzletszerzési célra a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:
Adatkezelő a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. Felhasználók az adataik megadásával a regisztrációkor a megfelelő üres négyzet bejelölésével hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken, emailen, ajánlattal, elektronikus hirdetéssel és hírlevelekkel felkeresse őket.
Fenti esetben meghatározott adatok köre:

 • név
 • email
 • telefonszám

Hozzájárulás bármikor díjmentesen, indokolás nélkül visszamondható a hírlevélben található erre vonatkozó link használatával illetve a kifejezetten erre vonatkozó lemondó nyilatkozat megküldésével Szolgáltató I. pontban meghatározott email-címére.

A honlap megtekintése esetén a hatékonyabb szolgáltatásnyújtás érdekében a "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden a szerver felé irányított kérés alkalmával. Lényegében egy információs fájl, mely a Felhasználó későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl információkat adhat a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ez az eljárás nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, csupán a Felhasználó gépének felismerésére szolgál. Ez lehetővé teszi Adatrögzító számára Felhasználó szokásainak elemzését, ezzel elősegítve a szolgáltatás fejlesztését. A legtöbb böngésző alapbeállítása elfogadja a cookie-k használatát, de Felhasználónak lehetősége van ezen beállítás kikapcsolására. Ez esetben előfordulhat, hogy némely funkció Felhasználó számára nem lesz elérhető.

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján történik a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával.

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

A hirdetési oldalon a Felhasználói Adatbázisban rögzített személyes adatokat és vásárlói, hirdetői szokásokat Adatkezelő a konkrét adatkezelői cél elérése érdekében kezeli. Az Adatkezelő adatkezelési céljai:

 • Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogokat gyakoroljon, kötelezettségeket teljesítsen, jogviszonyokkal kapcsolatos érdekeket érvényesítsen.
 • hirdetések feladása,
 • hirdetés kezelése,
 • hírlevelek, értesítések, rendszer üzenetek küldése,
 • Ügyfélszolgálati funkció ellátása,
 • fizetési szolgáltatás nyújtása (a kutyafoglalója vagy a teljes vételár kiegyenlítése tekintetében Vevő által)
 • a hirdetések, fizetési szolgáltatás igénybevétele után további szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,
 • továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,
 • mindezek érdekében rögzítse és elemezze a Felhasználói szokásokat.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Az adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat az Adatkezelő a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli vagy az érintetteknek az adatok törlésére irányuló kérelméig őrzi. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben Adatkezelő az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli illetve őrzi meg.

6. ADATOK TÖRLÉSE

Amennyiben a Felek által létrejött szerződés valamely oknál fogva nem megy teljesedésbe, Felhasználó jogosult írásban kérni a saját személyes adatainak törlését az Adatkezelő help@wuuff.dog e-mail címére küldött nyilatkozattal. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja az Ügyfelet. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

7. ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

Az adatokat az Adatkezelő jogosult feldolgozni.

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozójának adatai, elérhetőségei megegyezik az adatkezelő 1. pontban megjelölt adataival.

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, FELELŐSSÉG

A Felahsználói Adatbázis adatai az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, alkalmazza a szükséges technikai lépéseket, továbbá védi a személyes adatokat különösen a jogusalatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyílvánosságra hozatal és törlés, megsemmisülés ellen. Amennyiben Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal jár el és ennek ellenére a jogosulatlan hozzáférés megvalósul, Adatkezelő mentesül a felelősség alól.

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után a Felhasználó dönt.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését, a zárolását, törlését a Felhasználó a help@wuuff.dog e-mail címen kérhetik az Adatkezelőtől.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Adatkezelőhöz benyújtott kérelemben. Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntés meghozatalára előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A wuuff.dog címen található hirdetési oldalon történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és engedélyezi az Adatkezelő számára adatainak kezelését az itt leírtak szerint.

Budapest, 2017. január 6.