OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, określane dalej skrótem OWU, zawierają prawa i obowiązki firmy Wuuff Sp. z o.o., będącej operatorem strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.wuuff.dog (nr.KRS-u 13-09-118887 siedziba: 2132 Göd, Hunyadi utca 18. Węgry), dalej zwanej Usługodawcą oraz Klienta, korzystającego z elektronicznych usług handlowych, dalej zwanego Użytkownikiem.

1.DANE USŁUGODAWCY
Nazwa dostawcy: Wuuff Kft.
Adres siedzby: 2132 Göd, Hunyadi utca 18.
Numer KRS: 13-09-184810
Nazwa organu prowadzącego rejestrację: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Krajowy Rejestr Sądowy okolic Budapesztu)
NIP: 25843480-2-13
Numer telefonu: +36 30 384-5524
Strona internetowa usułgodawcy: wuuff.dog
Adres mailowy usułgodawcy: help@wuuff.dog

2. OGÓLNE WKAZÓWKI

Użytkownik, korzystając ze strony internetowej, domyślnie akceptuje Ogólne Warunki Umowy i zasady Polityki prywatności. Akceptując Ogólne warunki umowy i Politykę prywatności Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich treścią i uznaje je jako obowiązujące.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy są aktualne od dnia 17 grudnia 2016 r. i pozostają ważne do czasu ich cofnięcia lub zmiany.

Ogólne warunki umowy są dostępne na stronie internetowej Usługodawcy www.wuuff.dog i można je pobrać z adresu https://wuuff.dog/hu/asz. Usługodawca prowadzi ewidencję niniejszych Ogólnych Warunków Umowy w formie elektronicznej. Akceptacja i podpisanie Ogólnych Warunków Umowy odbywa się tylko i wyłącznie w formie podpisu elektronicznego. Ogólne Warunki Umowy są uznawane jako umowa pisemna, która jest dostępna i podpisana wyłącznie w języku węgierskim. Usułgodawca nie jest związany kodeksem postępowania.

Językiem obowiązującym na stronie internetowej jest język angielski, składanie zamówień i komunikacja z operatorem strony internetowej może się odbywać wyłącznie w języku węgierskim i w języku angielskim.
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy odnoszą się do elektronicznych usług handlowych udzielanych na terenie Węgier oraz zamawianych na terenie Węgier i z zagranicy, takich, które odbyły się za pośrednictwem strony internetowej wuuff.dog (dalej zwanej stroną internetową) poprzez korzystanie z ogłoszeń na niej umieszczonych. Ponadto odnoszą się do wszystkich takich transakcji handlowych, oferowanych z terenu Węgier, do których doszło na terenie Węgier i z zagranicy, a które zaistniały pomiędzy Stronami określonymi w niniejszej Umowie.

Zakup dokonany na stronie internetowej reguluje ustawa nr.CVIII z 2011 r. o usługach handlu elektronicznego oraz usługach związanych ze społeczeństwem informacyjnym, rozdział 4 ustawy rządowej nr. 45/2014. (II. 26.), służącej zatwierdzeniu zasad dekretu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr. 2011/83/EU o szczegółach umów zawieranych pomiędzy konsumentem a podmiotami gospodarczymi oraz ustawa nr.V. z 2013 r. o Kodeksie Cywilnym.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej. Za Użytkownika uznaje się osoby odwiedzające stronę internetową, które się zarejestrowały lub tego nie uczyniły.
Kupującym jest taki zarejestrowany Użytkownik, który za pośrednictwem strony internetowej zamawia lub kupuje psa ogłoszonego na stronie.
Ogłoszeniodawcą jest taki zarejestrowany Użytkownik, który umieszcza na stronie internetowej ogłoszenia i jednocześnie jest prawnym właścicielem ogłoszanego psa lub posiada dokument od innego właściciela, uprawniający go do ogłaszania psa.
Na stronie iternetowej można umieszczać ogłoszenia wyłącznie rasowych psów. Ogłoszeniodawca gwarantuje, że ogłoszony pies jest zdrowy i posiada wszystkie potrzebne dokumenty oraz, że psu zostały podane wszystkie wymagane dla jego wieku szczepienia.

3. KORZYSTANIE Z USŁUGI
Strona wuuff.dog zajmuje się udostępnianiem ogłoszeń psów wystawianych na sprzedaż. Psy prezentowane na portalu można kupić online lub osobiście na podstawie informacji podanych przez Ogłoszeniodawcę.
Każdy Użytkownik może bezpłatnie wyszukiwać na stronie internetowej, ale może się też skontaktować z użytkownikami, którzy wstawiają swoje ogłoszenia. Każdy Użytkownik może zarejestrować się na stronie i tym samym uzyskać uprawnienia do umieszczania ogłoszeń, do dokonywania zakupu oraz oceny innych Użytkowników. Usługodawca zapewnia Użytkownikom interfejs do stałego umieszczania ogłoszeń psów na portalu wuuff.dog. Usługodawca zapewnia bezpłatny interfejs administratora, poprzez który Użytkownik może zamieszczać swoje ogłoszenia psów.
Przeglądanie strony internetowej, umieszczanie ogłoszeń, nawiązanie kontaktów z Użytkownikiem, poprzez podane dane kontaktowe i wyszukiwanie jest bezpłatne. Opłata uiszczana przez Użytkownika następuje w przypadku rezerwowania i zakupu psa przez stronę interntową. (Patrz rozdział Ceny)

4. REJESTRACJA

Po kliknięciu opcji „Rejestracja” konieczne jest wypełnienie znajdującego się tam formularza. Usługodawca informuje Użytkownika o udanej rejestracji drogą elektroniczną, załączając link aktywujący, który służy potwierdzeniu rejestracji. Wysyłając wiadomość na adres mailowy help@wuuff.dog można anulować rejestrację. Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywnych ogłoszeń na stronie, ma on możliwość anulowania rejestracji na swoim koncie. Usługodawca po otrzymaniu wiadomości zobowiązany jest dopilnować anulowania rejestracji.

W przypadku anulowania dane Użytkownika zostaną natychmiast usunięte z systemu, lecz nie spowoduje to usunięcia danych powiązanych z wcześniejszymi ogłoszeniami i zakupami. Anulowanie uniemożliwia przywrócenie danych.
Poprzez rejestrację Użytkownik uznaje, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe. Jeśli dane podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe, to Usługodawca bez uprzedzenia ma prawo anulować rejestrację. Użytkownik, który wielokrotnie podaje nieprawdziwe dane może być wykluczony. W takim przypadku Usługobiorca nie może żądać odszkodowania i jednocześnie on sam zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód poniesionych przez Usługodawcę.

5. BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik jest uprawniony do umieszczania ogłoszeń, ma możliwość wpłacenia zaliczki lub całej kwoty przez stronę internetową. Użytkownik może na stronie internetowej umieszczać ogłoszenia w nieograniczonej ilości. Użytkownik może wstawić ogłoszenia na interfejsie administratora, udostępnionym przez Usługodawcę.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umieszczanie nielegalnych lub niezgodnych z prawem ogłoszeń pociąga za sobą wdrożenie procedur urzędowych. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę automatycznych maili z informacją o tym, że umieszczanie ogłoszenia zakończyło się powodzeniem, o danych ogłoszenia i o jego aktualnym statusie.

6. TREŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW, TREŚCI OGŁOSZEŃ
Użytkownik ponosi nieograniczoną i wyłączną odpowiedzialność za legalność treści umieszczanych na stronie Usługodawcy, szczególnie za treść ogłoszenia i załączone zdjęcia.
Użytkownik odświadcza, że w przypadku wstawiania treści objętych prawami autorskimi ma prawo do ich użytkowania. Koszty wynikające z tego faktu obciążają Użytkownika. Za niedozwolone lub nieodpowiednie treści oraz za szkody poniesione przez Usługodawcę lub przez osoby trzecie odpowiada bezpośrednio Użytkownik.

7. ANULOWANIE OGŁOSZEŃ, OGRANICZENIE OGŁOSZEŃ

Usługodawca ma prawo usunąć z systemu ogłoszenia, które są sprzeczne z przepisami prawa, które naruszają dobry smak, oraz dane, zdjęcia i informacje, które nie komponują się z układem strony oraz takie ogłoszenia, które zawierają kłamliwe, fałszywe lub ukryte reklamy.
Ponadto Usługodawca ma prawo anulować ogłoszenia lub może przenieść je do odpowiedniej kategorii jeżeli ogłoszenia naruszają zasady zawarte w następujących punktach:

 • Jeżeli Użytkownik umieszcza więcej ogłoszeń tego samego szczeniaka lub w jednym ogłoszeniu wstawia więcej niż jednego szczeniaka.
 • Jeżeli Użytkownik umieszcza ogłoszenie nie psa a innych zwierząt, przedmiotów, narzędzi czy innych produktów i usług itd.
 • Jeżeli Uużytkownik umieszcza ogłoszenie w nieodpowiedniej kategorii rasowej.
 • Jeżeli Użytkownik manipuluje załączonymi zdjęciami, wstawia ogłoszenia do fałszywych zdjęć.
 • Ogłoszenie musi zawierać możliwie najbardziej szczegółowe informacje o szczeniakach.
 • Jeżeli ogłoszenie zawiera fałszywe i błędne dane.
 • Jeżeli Usługodawca jest w posiadaniu wiedzy o czynnościach niezgodnych z prawem.

8. UMOWA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zakupu zarezerwowanego psa przez strone internetową w cenie podanej przez Ogłoszeniodawcę.
Na podstwawie zlecenia Ogłoszeniodawcy Usługodawca pobiera zaliczkę lub całą kwote poprzez portal wuuff.dog. Płatność może się odbyć w jednej z metod płatności określonej w punkcie 9. Ogłoszeniodawcy akceptuje umowę rejestracją na portalu administracyjnym Usługodawcy.
Obowiązek uiszczania opłat za usługi powstaje tylko i wyłącznie w przypadku kiedy użytkownik korzysta z usług płatności za zarezerwowanego lub kupionego psa przez stronę internetową. Opłaty te obciążają wyłącznie Ogłoszeniodawcę i wynoszą 8% od ceny zakupu, ale co najmniej 120 PLN. Usługodawca wystawia fakturę dla Ogłoszeniodawcy, którą wysyła w formie elektronicznej.

Ogłoszeniodawca wyraża zgode, aby po potwierdzeniu sprzedaży Usługodawca przelał na konto Ogłoszeniodawcy kwotę pomniejszoną o wysokość opłat. W ten sposób podczas rozliczenia partnerzy akceptują tę uproszczoną formę rozliczenia i zamiast przelewania wysokości zaliczki lub ceny za psa, rozliczana jest kwota pomniejszona o wysokość opłaty za usługę. Usługodawca dokonuje przelewu na konto Ogłoszeniodawcy w ciągu 48 godzin. Usługodawca wystawia fakture dla Ogłoszeniodawcy wyłącznie na kwote opłaty za usługi. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że wystawi fakture lub paragon na całą kwote i przekaże ją Kupującemu przy odbiorze psa. Usługodawca podaje wszystkie potrzebne dane potrzebne do wystawienia faktury. Usługi płatności przez stronę internetową, które udostępnia Usługodawca nie są uznawane za depozyt, ponieważ w przypadku korzystania z usług płatności przez stronę internetową, Usługodawca daje Użytkownikowi gwarancję w związku z ogłoszeniami ukazującymi się na stronie.

9. FORMY PŁATNOŚCI, WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługodawca w potwierdzienu zakupu przekazanemu przez Kupującego zapisuje pełną kwote podaną przez Ogłoszeniodawcę lub dokładną kwotę zaliczki (w przypadku zarezerwowania psa), a więc pełną kwotę do zapłaty. Ponadto określi wszytkie potrzebne dane oraz informacje potrzebne Klientowi do dokonania płatności (dokładna kwota, informacja o sposobach płatności, numer identyfikacji zamówienia, itd.)
Kupujący może skorzystać z poniższych form płatności:

9/1. Płatność z kartą płatniczą:
Wpłata całej kwoty lub zaliczki (wybór zależy do klienta) może być dokonana przez system Borgun. System korzysta z bezpiecznych kanałów i funkcjonuje automatycznie. System Borgun nie dostaje od Usługodawcy informacji o danych określonych w zamówieniu oraz informacji o treści zakupów. Usługodawca nie otrzymuje powiadomienia o treści strony, na której dokonywana jest wpłata, nie przechowuje takich danych. Aby dokonać płatności kartą płatniczą, przeglądarka użytkownika (strona internetowa) musi wspierać szyfrowanie SSL. Karta zostaje obciążona kwotą określoną w zamówieniu.

9/2. Płatność przelewem bankowym
W tym przypadku, przed odbiorem psa, Klient musi zrobić przelew całej kwoty lub zaliczki (według wstępnego wyboru Klienta) na konto bankowe ...................................... w Banku ........................ Usługodawcy. W przypadku przelewu Klient może odebrać psa tylko po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i Ogłoszeniodawcę.W przypadku płatności przelewem Klient ma 2 dni na realizację zapłaty.
Dzień zapłaty to dzień, w którym zaliczka lub cała kwota zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Usługodawcy.
Jeżeli do dnia płatności Kupujący nie wpłaci na konto bankowe Usługodawcy na czas uzgodnionej zaliczki lub pełnej kwoty, albo będzie ona niepełna, wówczas Usługodawca może odstąpić od Umowy. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Kupującego o przyczynach odstąpienia od Umowy na drodze mailowej.

10. SYGNALIZACJA ZAKUPU, PROCEDURA ZAKUPU

Płatność całej kwoty lub zaliczki wymaga wcześniejszej rejestracji. (Kroki rejestracji są określone w punkcie 4.) Użytkownik może zapłacić całą kwotę lub zaliczkę na stronie internetowej.

Abyś mógł dokonać wpłaty zaliczki za wybranego psa lub zamieścić ogłoszenie sprzedaży psa, musisz podać swoje dane osobowe. Płatność, nadanie ogłoszenia wymaga rejestracji.

Procedura zakupu

Zrejestrowany Użytkownik, z listy na stronie internetowej, może wybrać psa, klikając opcję „Zakupy”. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty przez portal. Zaliczka wynosi 25%z ceny psa, ale co najmniej 280 PLN. Po udanej wpłacie zaliczki Użytkownik ma możliwość wyrównania pozostałej kwoty na portalu, klikając opcję „moje wybrane psy”. System wyświetli całą kwotę lub zapłaconą zaliczkę. Użytkownik wybiera trasakcje i kontyunuje zakup. Zanim Użytkownik zrobi przelew lub zapłaci kartą, musi zaakceptować Ogólne Warunki Umowy. System automatycznie zaoferuje następne etapy techniczne, które są konieczne do podpisania umowy. Proces do momentu wysłania zamówienia w każdej chwili może zostać przerwany.

Przed zakończeniem zakupu Klient może sprawdzić swoje dane i poprawić błędy. Zamówienie wysłane przez Klienta jest uznane jako oświadczenie prawne. Elektroniczna umowa uznana jest za podpisaną, kiedy potwierdzenie zamówienia dotrze do Klienta. Umowa w języku węgierskim uznaje się za elektronicznie podpisaną umowę. Usługodawca wpisuje umowę do ewidencji i przechowuje ją przez kolejne 2 lata.
Cena wyświetlana na stronie jest kwotą brutto. Cena jest podana w forintach. Usługodawca daje Ogłoszeniodawcy prawo do zmiany cen psów. Zmieniona cena jest aktualna od momentu jej wyświetenia na stronie i nie ma wpływu na cenę już zakupionych.

Jeżeli pomimo staranności Usługodawcy wyświetlona cena jest błędna, wyświetli się cena 00,-PLN lub 1,00 PLN, wówczas Ogłoszeniodawca nie jest zobowiązany do sprzedaży szczeniaka po błędnej cenie. W takiej sytuacji może zaoferować psa po odpowiedniej cenie, a Kupujący może odstąpić od zakupu.
Przetwarzanie danych transakcji płatniczych odbywa się w dni robocze między godziną 8.00 a 19.00. Wpłatę zaliczki lub pełnej ceny można dokonać w każdym innym dniu, będzie ona zaksięgowana następnego dnia roboczego.

Po dokonaniu trasakcji zapłaty Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o kupnie. Wiadomość zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące zakupu oraz kod trasakcji. Ostateczne potwierdzenie Klient otrzyma po uzgodnieniach z Ogłoszeniodawcą.
Po dokonaniu zakupu psa Usługodawca powiadomia Ogłoszeniodawcę o tym, że ogłoszony pies został zarezerwowany lub kupiony. Ogłoszeniodawca ma 24 godziny na wysłanie informacji Usługodawcy o tym, czy pies jest jeszcze dostępny lub czy został sprzedany.

Jeśli pies został sprzedany innemu klientowi, nie można go wybrać z jakiegoś innego powodu lub Ogłoszeniodawca nie poinformuję Usługodawcy w wymaganym terminie, sygnalizacja zakupu lub kupna zostanie anulowana. Ponadto Usługodawca usunie ogłoszenie psa na portalu. Klient na każdym etapie otrzymuje maila informującego od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca wzraca pełną kwote zapłaconą przy zamówieniu psa, z wyjątkiem przypadku, kiedy Klient chciałby wybrać innego psa. Wczesniej wpłacona kwota zostanie rozliczona przy wyborze innego psa.
Jeżeli wybrany pies jest dostępny u Ogłoszeniodawcy, to Usługodawca wyśle Klientowi ostateczne potwierdzenia. Klient w ciągu 24 godzin musi skontaktować się Ogłoszeniodawcą.

11. POTWIERDZENIE ODBIORU

Warunkiem przelewu dla Ogłoszeniodawcy jest potwierdzenie udanego odbioru, które musi otrzymać Usługodawca. W każdym przypadku to Ogłoszeniodawca ma obowiązek potwierdzenia udanego odbioru poprzez przekazanie umowy kupna, zdjęcia, itp.
Po udanym odbiorze Ogłoszeniodawca, na służącym temu portalu elektronicznym, składa sprawozdanie. Jednocześnie Ogłoszeniodawca poprzez portal elektroniczny ocenia Klienta. O składaniu sprawozdania zarówno Usługodawca jaki i Klient zostanie poinformowany mailem.

Powiadomienie wysłane Klientowi zwraca mu uwagę na to, żeby potwierdził czy rzeczywiście odebrał psiaka oraz na to, że ma on możliwość oceny Ogłoszeniodawcy. Wysłane potwierdzenie oznacza równocześnie, że odebrany pies jest zdrowy i ma wszystkie potrzebne dokumenty, które były wyświetlone w ogłoszeniu i które zostały zawarte w cenie zakupu. W przypadku zakupu psa z rodowodem, Klient akceptuje, że rodowód zostanie mu dostarczony przez Ogłoszeniodawcę zgodnie z zapisami kodeksu etycznego sprzedawcy.
Klient ma obowiązek potwierdzenia odbioru psa w ciągu 48 godzin. Jeżeli termin potwierdzenia zostanie przegapiony, Usługodawca uznaje, że odbiór psa i płatności zakończyły się sukcesem.

12. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Po otrzymaniu potwierdzenia udanego odbioru zarejesrowany Użytkownik może ocenić Usługodawcę. Napisanie opinii nie jest obowiązkowe, ale ułatwia innym użytkownikom dostęp do informacji. Opinię można napisać na specjalnie do tego celu przeznaczonej stronie administratora. Podczas oceny system automatycznie wyświetla kilka pytań, na które możesz odpowiedzieć przy użyciu gwiazdek. 5 gwiazdek oznacza najlepszą, a 1 gwiazdka oznacza najgorszą ocenę. System pozwala Użytkownikowi napisać swoją opinie tekstową. Ocena może być pozytywna lub negatywna, ale może się odnosić wyłącznie do obieranego psa i do zachowań drugiego Użytkownika.
Opinia powinna być przemyślana, ponieważ podana ocena będzie dostępna dla innych Użytkowników i później nie ma możliwości jej zmiany. Wydawanie opinii o użykowniku odbywa się w formie pisemnej, nie może zawierać obraźliwych określeń. Jeżeli tak się stanie Usługodawca ma prawo usunąć opinie. Użytkownik piszący opinię wyraża zgodę na to, żeby Usługodawca zmieniając, moderując lub tłumacząc treść mógł ją wykorzystać do celów promocyjnych.
Skargi związane z ocenianiem można przekazywać Usługodawcy korzystając z danych kontaktowych. Usługodawca ma prawo usunąć zaskarżone opinie oraz ma prawo wstrzymać prawo Użykownika do pisania opinii.

13. WARUNKI ZWROTU PIENIĘDZY

13/1 Warunki odwołania zaliczki
Po aktywowaniu funkcji 24 godzinnej sygnalizacji zakupu Klient ma możliwość rezygnacji w ciągu 24 godzin, klikając opcje „Moje wybrane psy”. W takim przypadku zwrócimy równowartość zaliczki w ten sam sposób w jaki została nam ona przelana. W zależności od sposobu zapłaty w ciągu 1-7 dni będzie ona przelana na konto Kupującego. Jeśli Klient w sposób nieuzasadniony zrezygnuje po 24 godzinach, Kupujący, przyjmuje do wiadomości, że zaliczka nie zostanie zwrócona. W przypadku zrezygnacjai po 24 godzinach, równowatrość zaliczki może być zwrócona tylko i wyłącznie w poniższych przypadkach:
Jeżeli Kupujący chce rozliczyć już wpłaconą zaliczkę na poczet zakupu innego psa niż wcześniej został wybrany.
Albo jeżeli wybrany pies jeszcze nie został odebrany a ma poniższe problemy zdrowotne:

 • przepuklina pachwiny
 • 2-4 rzepki
 • 2-4 szmery sercowe
 • uszkodzony wzrok (zaślepienie)
 • uszkodzony słuch (guchy na jedno ucho)
 • inne poważne choroby genetyczne lub wrodzone
 • inne poważne uszkodzenia, które zmieniają cechy charakterystyczne psa
 • jeśli pies zginie

Jeśli odbiór nie może się odbyć z winy Usługodawcy i o tym fakcie, z zaznaczeniem szczegółowego powodu Klient poinformuje Usługodawcę w ciągu 24 godzin, wówczas Usługodawca obowiązkowo zwróci równowartość zaliczki lub całą kwotę i umożliwi ocenę Ogłoszeniodawcy.
Powody mogą być następujące:

 • Ogłoszony pies nie jest podobny do psa, który jest ogłoszony przez Ogłoszeniodawcę.
 • Pies nie spełnia podanych w ogłoszeniu kryteriów (chip, książka szczepień, stan zdrowotny, probem z pochodzeniem)
 • Jeśli pies jest agresywny lub zbyt bojaźliwy Klient może się wycofać z zakupu.
 • Rodzice psa nie przeszli koniecznych i w ogłoszeniu podanych badań przesiewowych, nie mają dobrych wyników z wystaw a Ogłoszeniodawca nie może potwierdzić tego odpowiednimi dokumentami.

13/2. Rezygnacja z żądania zapłaty dwukrotności zaliczki
W przypadku wpłaty zaliczki Klient przyjmuje do wiadomości, że pies jest żywą istotą, i rezygnuje żądania wypałcenia u dwukrotności zaliczki, jeśeli Ogloszeniodawca nie z własnej winy nie może mu dostarczyć psa.
Takimi powodami mogą być szczególnie, ale nie wyłącznie poniższe przypadki:

 • Przy planowanym kryciu szczeniaki się nie uradzą lub suka nie zajdzie w ciążę, lub urodzi martwe szczeniaki.
 • W przypadku zmiany krycia, gdy Ogłoszeniodawca zdecyduje się na wybranie innego psa.
 • Jeśli już urodzony szczeniak umrze lub cierpi na takie choroby, które przy urodzeniu nie były jawne.

13/3. Warunki zatrzymania wartość zaliczki
Po 24 godzinach- oprócz przypadków określonych w punkcie 13/1.- w przypadku zrezygnacji Klienta, Ogłoszeniodawca ma prawo zatrzymać wartość zaliczki. Jeśli wartość całej kwoty została wpłacony, Usługodawca musi zwrócić kwotę przekraczającą wysokość zaliczki.
Jeżeli nie dojdzie do odbioru psa z winy Klienta, Ogłoszeniodawca ma prawo zatrzymać wartość zaliczki i może sprzedać psa innej osobie. Usługodawca ma prawo anulować kupno.
Jako naruszenie umowy uznaje się poniższe przypadki:

 • Jeżeli Klient w ciągu 48 godzin po zapłacie nie skontakuje się z Ogłoszeniodawcą w sprawie odbioru.
 • Jeżeli Klient nie spotyka się z Ogłoszeniodawcą. Ogłoszeniodawca nie może skontaktować się z Klientem lub nie może dodzwonić się na podany numer telefonu oraz Klient nie jest dostępny przez kolejne 2 dni.
 • Jeżeli Klient pojawi się po odbióra psa w uzgodnionym terminie i nie odbierze psa w ciągu 2 dni.

14. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA I RĘKOJMIA
14.1 Prawo do odstąpienia i wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami ustawy rządowej nr.45/2014 (II.26) paragraf 20 o zasadach umów pomiędzy przedsiębiorcami Użytkownik i Konsument mają prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy o usługach bez żadnego uzasadnienia. Według niniejszego punktu, w związku z prawem do odstąpienia i wypowiedzenia, jako użytkownik uznawany jest Użytkownik konsument. Określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy udzielający usługi, w związku z początkiem terminu udzielania usług Usługodawca może je dotrzymać, jeśli Użytkownik usługobiorca przed dokonaniem zapłaty, osobnym oświadczeniem wyraził potrzebę i zgodę na to, żeby Usługodawca, rozpoczął realizację usługi przed terminem określonym w punkcie b 20 paragrafu ustawy rządowej, w terminie 14 dni przed terminem zakończenia usługi w ten sposób, że po rozpoczęciu realizacji usługi (od daty podpisania umowy) Użytkownikowi w ciągu 14 nie przysługuje prawo odstąpienia lecz przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na całą usługę bez uzasadnienia, po zakończeniu której Użytkownik utraci prawo wypowiedzenia.

Konsument prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia realizuje wypełniając wzór oświadczenia, znajdujący się w załączniku lub innym jednoznacznym oświadczeniem. Konsument ma obowiązek udowodnienia, że zgodnie z niniejszym akapitem, korzystał z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, to musi to uczynić wysyłając pocztą lub elektronicznie swoje jednoznaczne oświadczenie lub wzór oświadczenia pod adres podany w punkcie 1 niniejszego dokumentu.

14.2 Oświadczenie klienta dotyczące rozpoczęcia korzystania z usługi
Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Umowy Klient oświadcza, że Usługodawca w ciągu 14 dni rozpocznie udzielanie usługi bezpiecznej płatności i udzielania gwarancji Wuuff. Klient przyjmuje do wiadomości, że po tym terminie utraci prawo do odstąpienia i wypowiedzenia umowy.

14.3 Gwarancja, rękojmia
W związku z psami ogłaszanymi na sprzedaż Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady psów ponieważ nie są one jego własnością. Tego rodzaju odpowiedzialność z tytułu rękojmi za psy ponosi wobec Klienta Ogłoszeniodawca.

15. OBSŁUGA KLIENTA, ROZPATRYWANIE SKARG
Usługodawca prowadzi obsługę klienta mającą za zadanie rozwiązywanie różnych zgłoszeń, rozpatrywanie skarg oraz informowanie Użytkowników. Adres Biura obsługi klienta:
Adres: 1103 Budapest, Kőér utca 2. a.lház
Strona internetowa: wuuff.dog
Usługodawca bezzwłocznie rozpatruje skargi i rozwiązuje problemy. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrywania skarg, Usługodawca pisze protokuł w sprawie skargi i jego stanowiska, który wysyła drogą elektroniczną do Klienta. Jeżeli bezzwłoczne rozpatrzenie skargi nie jest możliwe, Usługodawca również spisuje protokuł w sprawie skargi i wysyła go do Klienta mailem.
Skargi składane na podany adres mailowy są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 dni. Usługodawca ma obowiązek uzasadnienia odrzucenia skargi. Usługodawca zachowuje dokumenty wyjaśniające przez 1 rok i na żądanie udostępnia je organom kontroli.

16. OCHRONA DANYCH
Usługodawca, przekazane mu przez Użytkownika dane, przechowuje odpowiednio do ich celu i wyłącznie w celu realizacji umowy, zachowania dowodów na warunki umowy. Usługodawca nie przekazuje osobom trzecim – z wyjątkiem banku - żadnych danych Użytkownika. Odstępuje od tego w przypadku, gdy w ramach realizacji umowy osobą trzecią jest podwykonawcą Usługodawcy. Usługodawca podczas zarządzania danymi Użytkownika przestrzega wszystkie przepisy wynikające z ustawy nr.CXII z 2011 roku o prawie jednostki do informacyjnego samostanowienia i o swobodzie informacji (patrz Polityka prywatności).

17. INNE POSTANOWIENIA
Treść strony internetowej ma charakter informacyjny, korzystanie z niej odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie zaistniałe w wyniku korzystania ze strony.
Psy znajdujące się w ogłoszeniach umieszczanych na stronie internetowej nie są własnością Usługodawcy. Usługodawca zapewnia jedynie bezpieczną stronę do dokonywania płatności elektronicznych i interfejs ogłoszeń Użytkowników. Odpowiedzialność Usługodawcy odnosi się jedynie do tych operacji.

Usługodawca nie angażuje się w spory prawne pomiędzy Użytkownikami. W przypadku spraw spornych Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności pokrywania szkód i żądań.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wstawiane na stronę ogłoszenia.
Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapozał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy i Polityką prywatności, a zawarte w nich zasady uznaje za wiążące.

Usługodawca oświadcza, że bezpieczeństwo zarządzanej przez niego strony internetowej jest na odpowiednim poziomie, korzystanie z niej nie niesie ze sobą ryzyka. Dokonywanie zakupów i wstawianie na stronie ogłoszeń zakłada, że Użytkownik posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą techniki internetowej i ograniczeń technicznych oraz zna możliwości ryzyka błędu związanego z technologią.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wejścia na stronę internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego komputera i zapisanych na nim danych.

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe z przyczyn zewnętrznych (vis maior). Zaliczane są tu szkody powstałe w wyniku nie tylko z korzystania ze strony internetowej czy awarii technicznych, ale ze zmiany danych dokonanych przez osoby trzecie, wynikające z opóźnionego przesyłania danych, wirusów komputerów, wad software, wad sieci internetowej czy innych usterek technicznych, sieci czy systemowych.
Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronie internetowej jak również jej oprawa graficzna i budowa są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez zgody autora jest sprzeczne z prawami autorskimi i z innymi przepisami prawa. Bez zgody autora nikt nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, tworzenia nowych danych znajdujących się na stronie internetowej, do publicznego udostępniania ich, przekazywania czy innego wykorzystania w celach handlowych.

Usługodawca ma prawo do jednostronnego zmieniania warunków niniejszej Umowy. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ogłoszenia ich na stronie internetowej. Utrata aktualności któregokolwiek punktu niniejszych Ogólnych Warunków Umowy nie wpływa na całość Umowy. W takich przypadkach Strony podczas podpisywania Umowy, na miejsce nieważnego punktu, będą wpisywały zastępującą go aktualną treść punktu.

Strony uzgadniają, że w przypadkach spornych wynikających ze stosunku prawnego regulowanego przez Ogólne Warunki Umowy będą rozwiązywać polubownie.
W kwestiach spornych związanych z niniejszą Umową będą rozwiązywać na drodze porozumienia. W przypadku niepowodzenia poddadzą się decyzji Sądu (Budapeszt) przy Węgierskiej Izbie Handlowo Przemysłowej, przyjmując, że Sąd decyduje zgodnie z Regulaminem wewnętrznym.

Niniejsza Umowa z punktu widzenia ustawy nr. LXXI z 1994 roku o wybranych sądach jest traktowana jako umowa wybranego sądu. Strony Umowy uzgadniają, że wyznacznik liczby sędziów i procedur sądowych nadaje regulamin Sądu.
Niniejsza Umowa i zaistniały w jej wyniku stosunek prawny podlega przepisom prawa węgierskiego. Wszystkie kwestie niezapisane w niniejszej Umowie podlegają przepisom ważnym na terenie Węgier.
Budapeszt, 17 grudzień 2016 r.

Załącznik nr.1
Wzór oświadczenia wypowiedzenia Umowy
Adresat
Niżej podpisany ………………..oświadczam, że korzystam z prawa wypowiedzenia Umowy na poniższe usługi.
Data podpisania umowy dotyczącej płatności:
Nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku wypowiedzenia w formie papierowej):
Jeżeli realizacja usługi odbywała się na życzenie Konsumenta i Konsument wypowiada umowę po rozpoczęciu realizacji usługi, wówczas Konsument ma obowiązek pokryć zaistniałe, rozsądnie określone koszty Usługodawcy.
Konsument nie korzysta z prawa wypowiedzenia umowy dotyczącej usług (w tym przypadku usług dotyczących płatności elektronicznych) po jej realizacji, jeżeli Usługodawca realizował usługę na życzenie Konsumenta i rozpoczął jej realzację za jego zgodą i przyjął do wiadomości, że po realizacja całej usługi utraci prawo do wypowiedzenia.